Gegevensbescherming

Status: maart 2023

Algemeen - Informatie volgens art. 13 + 14 DSGVO  

Qurasoft waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd serieus en willen dat u zich veilig en comfortabel voelt wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze aanbiedingen. 

Het is belangrijk voor ons dat u weet welke persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze aanbiedingen en diensten en hoe wij deze vervolgens gebruiken. 

Doel van de gegevensverwerking  

Voor zover Qurasoft persoonsgegevens op de website verwerkt, gebeurt dit voor de in deze verklaring over gegevensbescherming genoemde doeleinden, met name voor het verstrekken van ons informatieaanbod waaronder nieuwsbrieven, het contacteren van geïnteresseerden en voor het downloaden van beschikbaar gestelde bestanden.  

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming  

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz aan de Rijn 

Telefoon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

U kunt onze externe functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: 

TÜV Technische Controle Hesse GmbH 

E-mail: datenschutz@qurasoft.de

Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Recht op informatie
U hebt het recht om te allen tijde op verzoek informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt in het kader van art. 15 DSGVO. Hiertoe kunt u een verzoek per post of e-mail sturen naar de hierboven vermelde adressen. 

Recht op correctie van onjuiste gegevens
U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren indien deze onjuist zijn (art. 16 DSGVO). Hiertoe kunt u contact met ons opnemen op de hierboven vermelde adressen. 

Recht op wissen 
U heeft recht op onmiddellijke verwijdering ("Recht om vergeten te worden) van de u betreffende persoonsgegevens indien de rechtsgronden overeenkomstig Art. 17 van de GDPR bestaan. Dit zijn bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verwerkt of u uw toestemming hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking; de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen dwingende redenen zijn voor de verwerking - dit geldt niet voor bezwaren tegen direct marketing). Om uw bovenstaande recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactadressen. 

Recht op beperking van de verwerking 
U hebt het recht om de verwerking te beperken als aan de voorwaarden is voldaan en in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR. Dienovereenkomstig kan de beperking van de verwerking met name vereist zijn als de verwerking onwettig is en de betrokkene het wissen van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens of de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan die van hen. Om uw voornoemde recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactadressen. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 DSGVO. In dit verband hebt u het recht om de gegevens over u die u aan ons hebt verstrekt in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zoals een andere dienstverlener. Voorwaarde hiervoor is dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen. Om uw bovengenoemde recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactadressen.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die onder andere gebaseerd is op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR krachtens artikel 21 GDPR. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Om uw bovengenoemde recht te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactadressen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons onwettig is, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, waarmee u als volgt contact kunt opnemen: 

De Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Achteruitgang 34
55116 Mainz
Telefoon: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Geplande doorgifte van gegevens naar derde landen

Een overdracht naar derde landen is momenteel niet gepland, anders ontstaan de bijbehorende wettelijke voorschriften. In het bijzonder zult u worden geïnformeerd over de respectieve ontvangers of categorieën van ontvangers in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

Beveiliging

Qurasoft gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u beschikbaar gestelde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Dit geldt ook wanneer externe diensten worden afgenomen. De effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt geëvalueerd en de maatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. 

SaniQ apps

Als u een van onze SaniQ-apps gebruikt als zelfcontrole, worden de functies altijd uitgevoerd op uw eindapparaat. Wanneer wij functies op onze servers oproepen (bijv. wanneer u de telegeneeskundemodus activeert of het PDF-export gezondheidsdagboekaanbod gebruikt), worden uw persoonsgegevens inhoudelijk gecodeerd opgeslagen. Als u de telegeneeskunde-modus hebt geactiveerd, worden uw gegevens doorgestuurd naar uw respectieve telegeneeskunde-ondersteuner.  

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming onze SaniQ app:

 
SaniQ praktijk en SaniQ videoconsult


Als u SaniQ Praxis gebruikt als arts of deelnemer aan het platform, vindt u hieronder de bijbehorende verklaring van gegevensbescherming. 

OpmerkingVoor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het SaniQ videoconsult en uw rechten als deelnemer, verwijzen wij u naar ons gedetailleerde privacybeleid. Daar vindt u gedetailleerde informatie en contactgegevens voor vragen over gegevensbescherming.

 

Standaardtermijnen voor het wissen van gegevens

De wetgever heeft verschillende bewaartermijnen en verplichtingen vastgesteld. Na het verstrijken van deze termijnen worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist. Indien dit niet het geval is, worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd als de in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde doeleinden niet meer van toepassing zijn. Tenzij dit privacybeleid andere, afwijkende bepalingen over de opslag van gegevens bevat, worden de door ons verzamelde gegevens door ons bewaard zolang ze nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Ander gebruik en verwijdering van gegevens

Verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens vindt in het algemeen alleen plaats indien dit wettelijk is toegestaan of indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van de gegevens. In geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u vóór de verdere verwerking over deze andere doeleinden informeren en u de andere relevante informatie verstrekken. 

Toepassingen

Op onze website heeft u de mogelijkheid om online te solliciteren op vacatures of om ons een open sollicitatie per e-mail te sturen.

Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij de informatie die wij van u ontvangen als onderdeel van de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld via uw sollicitatiebrief, CV, referenties, correspondentie, telefoon of mondelinge gegevens. Naast uw contactgegevens is met name informatie over uw opleiding, kwalificaties, werkervaring en vaardigheden voor ons van belang. Daarnaast verwerken wij gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (bijvoorbeeld als onderdeel van uw CV of als bijlagen).

Binnen ons bedrijf hebben alleen personen die betrokken zijn bij de selectieprocedure voor de geadverteerde functie toegang tot uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten het bedrijf.

Wij bewaren uw sollicitatiegegevens voor de duur van de beoordeling van uw sollicitatie. Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd of als u uw sollicitatie intrekt, worden uw sollicitatiegegevens na maximaal 6 maanden gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een langere bewaring. Als uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verder verwerkt in verband met uw toekomstige dienstverband bij ons. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 a, b en f DSGVO alsmede § 26 BDSG.

U heeft het recht op informatie krachtens artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie krachtens artikel 16 van de GDPR, het recht op wissen krachtens artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 van de GDPR, het recht op bezwaar krachtens artikel 21 van de GDPR en het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de GDPR. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Als u ons de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt, heeft dit voor u geen negatieve gevolgen. Onvolledig of onjuist ingevulde sollicitaties worden echter niet in aanmerking genomen.

Specifieke informatie over de website

Onze website oproepen

Wanneer persoonlijke gegevens worden ingevoerd, worden deze altijd gecodeerd verzonden. 

Wij registreren en slaan het aan uw computer toegewezen IP-adres, het gebruikte browsertype, de datum en het tijdstip van toegang alsmede berichten over succesvolle en mislukte toegang op om de door u geraadpleegde inhoud van onze website naar uw computer over te brengen (bijv. teksten, afbeeldingen alsmede bestanden die als download beschikbaar zijn gesteld, enz.) (vgl. art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Daarnaast verwerken wij deze gegevens voor misbruikdetectie en tracking. In dit verband is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens is het waarborgen van de goede werking van onze website en de transacties die via deze website worden uitgevoerd. 

Voor zover wij uw gegevens verwerken voor het verstrekken van de functies van onze website, zoals hierboven beschreven, bent u contractueel verplicht ons deze gegevens te verstrekken. 

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan met name gaan om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. 

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.  

Met het oog op een gegevensbeschermingsconforme verwerking hebben wij met onze hoster een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten. 

Neem contact op met

Als u een vraag voor ons hebt, kunt u ons een e-mail sturen. Wanneer u contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres, de tekst van uw vraag en eventuele andere vrijwillige informatie) door ons opgeslagen. Verdere informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt. De verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van de verwerking van de aanvraag op basis van art. 6 lid 1 lit. b), f) GDPR. De gegevens die in de loop van het contact met u worden verzameld, worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. 

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor de verwerking van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van een nieuwsbriefdienstverlener, die hieronder wordt beschreven.  

Wij maken gebruik van de diensten van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd. Wanneer u gegevens invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van Mailchimp in de VS. Wij hebben de prestatiemeting van Mailchimp uitgeschakeld, zodat Mailchimp uw gedrag bij het openen van onze nieuwsbrief niet evalueert. 

Als u niet wilt dat uw gegevens aan Mailchimp worden doorgegeven, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.  

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping. 

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres bij ons of bij de nieuwsbrief dienstverlener kan worden opgeslagen in een zwarte lijst, voor zover dit nodig is om in de toekomst te voorkomen dat mailings is vereist. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang. 

Raadpleeg voor meer details het privacybeleid van Mailchimp op:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Openbaarmaking aan derden

Wij maken soms gebruik van dienstverleners (gevestigd in Duitsland) die namens ons gegevens verwerken (bijv. voor hosting/e-mailmarketing). In de hier beschreven gevallen wordt de informatie aan deze derden doorgegeven om verdere verwerking mogelijk te maken. De externe dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. 

De dienstverleners zijn dienstverleners / orderverwerkers die gebonden zijn aan instructies en zijn derhalve door ons onder andere verplicht om uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met onze instructies en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder zijn zij verplicht uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Zij mogen de gegevens ook niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden gebruiken. 

De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van art. 28 (1) DSGVO. 

Wij verkopen uw gegevens ook niet aan derden en brengen ze ook niet op een andere manier op de markt. 

Opsporing en tracering van misbruik  

Wij bewaren informatie voor het opsporen en volgen van misbruik, in het bijzonder uw IP-adres, gedurende maximaal 7 dagen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons legitieme belang bij het bewaren van gegevens is het waarborgen van de goede werking van onze website en de transacties die via de website worden verricht, alsmede om ons te kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen en dergelijke. Wij kunnen anonieme gebruiksinformatie gebruiken om onze website op uw behoeften af te stemmen. 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina's van een internetadres kan worden meegestuurd en door de webbrowser op de pc of een ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij volgende bezoeken naar onze servers of die van derden worden gestuurd. 

Wij gebruiken basis/essentiële cookies op onze website. Deze cookies zijn fundamenteel voor het functioneren van onze website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Het gaat bijvoorbeeld om de toewijzing van anonieme sessie-ID's voor de bundeling van meerdere zoekopdrachten aan een webserver. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO). 

Technisch onnodige cookies worden alleen gebruikt als u daarmee instemt (art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken binnen de cookiebanner.

Functionele cookies

Deze cookies helpen ons de door u gekozen instellingen te onthouden of ondersteunen andere functies wanneer u door onze website navigeert. Wij kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden voor uw volgende bezoek of uw inloggegevens opslaan voor bepaalde delen van onze website. 

Prestatie-/statistiekcookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt (bijv. gebruikte internetbrowser, aantal bezoeken, bekeken pagina's of tijd die u op de website doorbrengt). Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de bezoeker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. 

U kunt de toestemming of weigering van cookies - ook voor webtracking - beheren via de toestemmingsbanner of de instellingen van uw webbrowser wijzigen. U kunt uw browser zo instellen dat het accepteren van cookies in principe wordt geweigerd of dat u van tevoren wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt opgeslagen. In dit geval kan de functionaliteit van de website echter worden belemmerd (bijv. bij het plaatsen van bestellingen). Uw browser biedt ook een functie om cookies te verwijderen (bijv. via browsergegevens wissen). Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing of, in de regel, in de instellingen van uw internetbrowser. 

Matomo (voorheen "PIWIK") 

Dit is een open source tool voor webanalyse. Matomo verstuurt geen gegevens naar servers buiten de controle van Qurasoft (zie privacybeleid). Matomo is uitgeschakeld wanneer u onze website bezoekt. Alleen als u actief toestemming geeft, wordt uw gebruiksgedrag anoniem geregistreerd. Uw IP-adres wordt direct geanonimiseerd, waardoor u als gebruiker anoniem blijft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden.  

Google Analytics 

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. In dit proces ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker. 

Bovendien kunnen wij Google Analytics gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te volgen. record. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevenssets aan te vullen en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse. Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. 

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP-anonimisering:
Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Browser Plugin:
U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plugin die beschikbaar is onder de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Wij hebben de Google Site Kit-plugin van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. in onze website geïntegreerd. Voor de Europese regio is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met Google Site Kit kunnen wij snel en gemakkelijk statistieken die afkomstig zijn van verschillende Google-producten, zoals Google Analytics, rechtstreeks in ons WordPress-dashboard bekijken. Site Kit maakt het voor ons dus gemakkelijker om de respectieve Google-tools op elkaar af te stemmen.  

Als u in de cookiebanner actief hebt ingestemd met tracking tools, zullen Google-producten zoals Google Analytics cookies instellen en gegevens over u, zoals uw gebruikersgedrag, naar Google sturen, waar ze worden opgeslagen en verwerkt. Dit omvat ook persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres. 

Het gebruik van Google Site Kit vereist uw toestemming, die wij hebben verkregen met onze cookiebanner.  

Google Tag Manager 

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. 

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De Websitebeheerders hebben een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op hun website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Integratie van plug-ins voor sociale netwerken

Onze website gebruikt knoppen om te linken naar onze aanwezigheid op de sociale netwerken. De knop is gemarkeerd met het logo van het betreffende sociale netwerk. Dit zijn echter geen sociale plugins, maar gewoon knoppen met links erop. De knoppen moeten afzonderlijk door u worden geactiveerd (aangeklikt). Zolang dit niet gebeurt, worden er geen gegevens doorgegeven aan de sociale netwerken. Pas wanneer u op de knoppen klikt en daarmee toestemming geeft voor communicatie met de servers van het sociale netwerk, worden de knoppen actief en komt de verbinding tot stand. 

Door het activeren van de knop ontvangen de sociale netwerken dan onder andere ook de informatie dat en wanneer u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, evenals bijvoorbeeld uw IP-adres, gegevens over de gebruikte browser en de taalinstellingen. Wanneer u op de knop klikt, wordt uw klik doorgegeven aan het sociale netwerk en gebruikt volgens de richtlijnen voor gegevensgebruik van dat netwerk. 

Bij het activeren van de knop hebben wij geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking en zijn wij niet verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking en in dit opzicht niet de verantwoordelijke in de zin van de GDPR. Wij zijn ook niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de rechtsgrondslag ervan, de doeleinden en de bewaartermijnen. Daarom is de hier verstrekte informatie niet noodzakelijkerwijs volledig. 

De overdracht van gegevens vindt plaats ongeacht of u daadwerkelijk een account heeft bij de aanbieder of daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Indien van toepassing gebruiken de aanbieders ook cookies op uw computer om u te volgen. 

Naar ons weten slaat de aanbieder deze gegevens op in gebruiksprofielen, die hij gebruikt voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder. 

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het betreffende sociale netwerk, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie 

Als u niet wilt dat het sociale netwerk gegevens over u ontvangt, moet u niet op de knop klikken. 

Specifieke informatie over onze online aanwezigheid in de sociale media

Qurasoft onderhoudt verschillende online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, om daar met actieve gebruikers te kunnen communiceren en hen te informeren over ons dienstenaanbod. Qurasoft gebruikt hiervoor de technische platforms en diensten die door de exploitanten worden aangeboden. Op sociale netwerken en andere externe platforms zijn de eigen bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitanten van toepassing, ook als wij daar informatie verspreiden en aanwezigheden onderhouden. 

Wij wijzen erop dat u de diensten van de hier aangeboden sociale netwerken en platforms en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen, enz.). De in dit verband over u verzamelde gegevens worden verwerkt door de exploitanten van de platforms en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Welke informatie de exploitanten ontvangen en hoe deze wordt gebruikt, wordt in algemene termen beschreven in de respectieve richtlijnen inzake gegevensbescherming. Op de afzonderlijke platforms vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met de exploitanten en over de instelmogelijkheden voor advertenties. 

De manier waarop de exploitanten van de sociale netwerken de gegevens van bezoeken aan de respectieve pagina's voor hun eigen doeleinden gebruiken, de mate waarin activiteiten op de pagina's aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en of gegevens van een bezoek aan de respectieve pagina's aan derden worden doorgegeven, wordt niet onomstotelijk en duidelijk door de exploitanten vermeld en is ons niet bekend. 

nl_BENederlands (België)