Ochrana údajů

Stav: březen 2023

Obecně - Informace podle čl. 13 + 14 DSGVO  

Společnost Qurasoft si váží vaší návštěvy našich webových stránek a vašeho zájmu o naši společnost. Ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů, které nám byly svěřeny, bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek a využívání našich nabídek cítili bezpečně a pohodlně. 

Je pro nás důležité, abyste věděli, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, když využíváte naše nabídky a služby, a jak je následně používáme. 

Účel zpracování údajů  

Pokud společnost Qurasoft zpracovává osobní údaje na webových stránkách, děje se tak pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zejména pro poskytování naší informační nabídky včetně newsletterů, kontaktování zájemců a stahování zpřístupněných souborů.  

Odpovědná osoba a pověřenec pro ochranu osobních údajů  

Za zpracování vašich osobních údajů je zodpovědný 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz na Rýně 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-mail: datenschutz@qurasoft.de

Práva týkající se zpracování osobních údajů

Právo na informace
Máte právo od nás kdykoli na požádání obdržet informace o osobních údajích, které jsme o vás zpracovali v rozsahu čl. 15 DSGVO. Za tímto účelem můžete zaslat žádost poštou nebo e-mailem na výše uvedené adresy. 

Právo na opravu nepřesných údajů
Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili vaše osobní údaje, pokud jsou nesprávné (čl. 16 DSGVO). Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na výše uvedených adresách. 

Právo na výmaz 
Máte právo na okamžité vymazání ("Právo být zapomenut) osobních údajů, které se vás týkají, pokud existují právní důvody podle čl. 17 GDPR. Jedná se například o případy, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly původně zpracovávány, nebo jste odvolali svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; subjekt údajů vznese námitku proti zpracování (a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování - to neplatí pro námitky proti přímému marketingu). Chcete-li uplatnit své výše uvedené právo, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách. 

Právo na omezení zpracování 
Máte právo omezit zpracování, pokud jsou splněny podmínky a v souladu s článkem 18 GDPR. Omezení zpracování lze tedy požadovat zejména tehdy, pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud ještě nebylo rozhodnuto, zda naše oprávněné důvody převažují nad jejich oprávněnými důvody. Chcete-li uplatnit své výše uvedené právo, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách. 

Právo na přenositelnost údajů
Podle čl. 20 DSGVO máte právo na přenositelnost údajů. Zde máte právo získat údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci, např. jinému poskytovateli služeb. Předpokladem pro to je, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno pomocí automatizovaných procesů. Chcete-li uplatnit výše uvedené právo, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách.

Právo na námitku
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno mimo jiné na čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR, podle článku 21 GDPR. Zpracování vašich osobních údajů zastavíme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Chcete-li uplatnit své výše uvedené právo, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních adresách.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování vašich osobních údajů je nezákonné, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit následujícím způsobem: 

Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Porýní-Falce
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Zadní bledá 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Plánovaný přenos dat do třetích zemí

Převod do třetích zemí se v současné době neplánuje, jinak by vznikly odpovídající právní požadavky. Zejména budete informováni o příslušných příjemcích nebo kategoriích příjemců v souladu s právními požadavky. 

Zabezpečení

Společnost Qurasoft používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vámi poskytnuté údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. To platí i v případě získání externích služeb. Účinnost našich bezpečnostních opatření je přezkoumávána a opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem. 

Aplikace SaniQ

Pokud používáte některou z našich aplikací SaniQ pro samokontrolu, funkce se vždy provádějí na vašem koncovém zařízení. Při vyvolání funkcí na našich serverech (např. při aktivaci telemedicínského režimu nebo při využití nabídky exportu zdravotního deníku do PDF) jsou vaše osobní údaje uloženy v obsahově šifrované podobě. Pokud jste aktivovali režim telemedicíny, budou vaše údaje předány příslušnému podporovateli telemedicíny.  

Podrobnější informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů. naší aplikace SaniQ:

 
Praxe SaniQ a videokonzultace SaniQ


Pokud používáte SaniQ Praxis jako lékař nebo účastník platformy, níže naleznete příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů. 

PoznámkaDalší podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů v rámci videokonzultace SaniQ a o vašich právech jako účastníka naleznete v našich podrobných zásadách ochrany osobních údajů. Tam najdete podrobné informace a kontaktní údaje pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů.

 

Standardní lhůty pro výmaz údajů

Zákonodárce uzákonil různé lhůty a povinnosti uchovávání. Po uplynutí těchto lhůt se příslušné údaje běžně vymažou. Pokud se to údajů netýká, budou vymazány nebo anonymizovány, pokud přestanou platit účely uvedené v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů neobsahuje jiná, odchylná ustanovení týkající se uchovávání údajů, budou námi shromážděné údaje uchovávány tak dlouho, dokud budou potřebné pro výše uvedené účely, pro které byly shromážděny. 

Další použití údajů a jejich vymazání

Další zpracování nebo použití vašich osobních údajů se zpravidla provádí pouze tehdy, pokud je to povoleno zákonem nebo pokud jste se zpracováním nebo použitím údajů souhlasili. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které byly údaje původně shromážděny, vás budeme před dalším zpracováním o těchto dalších účelech informovat a poskytneme vám další příslušné informace. 

Aplikace

Na našich webových stránkách máte možnost podat online žádost o inzerovanou pozici nebo nám zaslat nevyžádanou žádost e-mailem.

Když se k nám hlásíte, zpracováváme informace, které od vás získáme v rámci procesu podávání žádosti, např. prostřednictvím vašeho motivačního dopisu, životopisu, referencí, korespondence, telefonických nebo ústních údajů. Kromě vašich kontaktních údajů jsou pro nás důležité zejména informace o vašem vzdělání, kvalifikaci, pracovních zkušenostech a dovednostech. Kromě toho zpracováváme údaje, které nám poskytnete dobrovolně (např. jako součást vašeho životopisu nebo jako přílohy).

V rámci naší společnosti mají k vašim údajům přístup pouze osoby, které se podílejí na výběrovém řízení na inzerovanou pozici.

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám mimo společnost.

Údaje o vaší žádosti uchováváme po dobu jejího posuzování. V případě, že vaše žádost nebude přijata nebo ji stáhnete, budou údaje o vaší žádosti vymazány nejdéle po 6 měsících, pokud jste výslovně nesouhlasili s delším uchováváním. Pokud bude vaše žádost úspěšná, budou údaje, které jste nám poskytli, dále zpracovávány v souvislosti s vaším budoucím zaměstnáním u nás. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) DSGVO, jakož i § 26 BDSG.

Máte právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo vznést námitku podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Pokud nám požadované osobní údaje neposkytnete, nebude to mít pro vás žádné negativní důsledky. Na neúplné nebo nepřesně vyplněné žádosti však nebude brán zřetel.

Konkrétní informace o webových stránkách

Vyvolání našich webových stránek

Při zadávání osobních údajů jsou tyto údaje vždy přenášeny v zašifrované podobě. 

Zaznamenáváme a ukládáme IP adresu přidělenou vašemu počítači, typ použitého prohlížeče, datum a čas přístupu, jakož i zprávy o úspěšných a neúspěšných přístupech, abychom mohli do vašeho počítače přenést obsah našich webových stránek, které jste navštívili (např. texty, obrázky a soubory ke stažení atd.) (viz čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Tyto údaje zpracováváme také za účelem odhalování a sledování zneužití. V tomto ohledu je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Naším oprávněným zájmem při zpracování údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek a transakcí prováděných jejich prostřednictvím. 

Pokud zpracováváme vaše údaje pro účely poskytování funkcí našich webových stránek, jak je popsáno výše, jste smluvně zavázáni nám tyto údaje poskytnout. 

Externí hosting

Tyto webové stránky hostuje externí poskytovatel služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech poskytovatele. Může se jednat zejména o IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky. 

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Náš hosting bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.  

Abychom zajistili zpracování v souladu s ochranou osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostingem smlouvu o zpracování objednávek. 

Kontakt

Máte-li na nás dotaz, můžete nám poslat dotaz e-mailem. Když nás kontaktujete, vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa a text vašeho dotazu, jakož i další dobrovolné informace) budou uloženy u nás. Další informace jsou poskytovány dobrovolně. Zpracování se provádí za účelem zpracování dotazu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR. Údaje shromážděné v průběhu kontaktování vás budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zpracování vašeho dotazu. 

Zpravodaj

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Ke zpracování newsletterů využíváme poskytovatele služeb zasílání newsletterů, které jsou popsány níže.  

K zasílání newsletterů využíváme služeb společnosti Mailchimp. Poskytovatelem je společnost Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci zasílání newsletterů. Při zadávání údajů za účelem zasílání newsletterů (např. e-mailové adresy) jsou tyto údaje uloženy na serverech společnosti Mailchimp v USA. Měření výkonu společnosti Mailchimp jsme deaktivovali, takže společnost Mailchimp nebude vyhodnocovat vaše chování při otevírání našeho newsletteru. 

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje předávány společnosti Mailchimp, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz.  

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. 

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ a
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Po odhlášení ze seznamu pro rozesílání newsletteru bude vaše e-mailová adresa uložena u nás, resp. může být uložen na černé listině, pokud je to nutné k zabránění budoucímu šíření newsletteru. je nutné zasílání poštou. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem. 

Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mailchimp na adrese:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Zpřístupnění třetím stranám

Někdy využíváme poskytovatele služeb (se sídlem v Německu), kteří zpracovávají údaje naším jménem (např. pro hosting/emailový marketing). V případech zde popsaných jsou informace předávány těmto třetím stranám, aby bylo možné je dále zpracovávat. Externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí. 

Poskytovatelé služeb jsou poskytovateli služeb/zpracovateli objednávek, kteří jsou vázáni pokyny, a proto jsou mimo jiné povinni s vašimi údaji nakládat výhradně v souladu s našimi pokyny a platnými zákony o ochraně osobních údajů. Zejména jsou povinni zacházet s vašimi údaji jako s přísně důvěrnými. Rovněž mají zakázáno používat údaje k jiným než dohodnutým účelům. 

Předávání údajů zpracovatelům probíhá na základě čl. 28 odst. 1 DSGVO. 

Vaše údaje také neprodáváme třetím stranám ani je žádným jiným způsobem neprodáváme. 

Odhalování a sledování zneužití  

Informace pro účely odhalování a sledování zneužití, zejména vaši IP adresu, uchováváme maximálně 7 dní. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Naším oprávněným zájmem na uchovávání údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek a transakcí prováděných jejich prostřednictvím, jakož i možnost obrany proti kybernetickým útokům apod. Anonymní informace o používání můžeme použít k přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám. 

Soubory cookie

Soubor cookie je jednoduchý malý soubor, který může být odeslán se stránkami internetové adresy a uložen webovým prohlížečem v počítači nebo jiném zařízení. Informace v něm uložené mohou být při dalších návštěvách odeslány na naše servery nebo servery příslušných třetích stran. 

Na našich webových stránkách používáme základní/základní soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou pro fungování našich webových stránek zásadní, a proto je nelze zrušit. Jedná se například o přidělování anonymních ID relace pro sdružování několika dotazů na webový server. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO). 

Technicky nepotřebné soubory cookie se používají pouze tehdy, pokud s nimi souhlasíte (čl. 6 I písm. a DSGVO, § 25 odst. 1 TTDSG). Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat v rámci banneru se soubory cookie.

Funkčnost Soubory cookie

Tyto soubory cookie nám pomáhají zapamatovat si vámi zvolená nastavení nebo podporovat další funkce při procházení našich webových stránek. Můžeme si například zapamatovat vaše preferovaná nastavení pro vaši příští návštěvu nebo uložit vaše přihlašovací údaje pro určité oblasti našich webových stránek. 

Výkonnostní/statistické soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky (např. použitý internetový prohlížeč, počet návštěv, zobrazené stránky nebo čas strávený na webových stránkách). Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci návštěvníka. Informace shromážděné pomocí těchto souborů cookie jsou agregované, a tudíž anonymní. 

Souhlas nebo odmítnutí souborů cookie - také pro sledování webu - můžete spravovat prostřednictvím banneru se souhlasem nebo změnou nastavení webového prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste přijímání souborů cookie zásadně odmítali nebo abyste byli předem informováni o uložení souboru cookie. V takovém případě však může dojít ke zhoršení funkčnosti webových stránek (např. při zadávání objednávek). Váš prohlížeč také nabízí funkci pro vymazání souborů cookie (např. prostřednictvím funkce Smazat data prohlížeče). Bližší informace o tom naleznete v návodu k obsluze nebo zpravidla v nastavení vašeho internetového prohlížeče. 

Matomo (dříve "PIWIK") 

Jedná se o open source nástroj pro analýzu webu. Matomo nepřenáší data na servery mimo kontrolu společnosti Qurasoft (viz zásady ochrany osobních údajů). Matomo je při návštěvě našich webových stránek deaktivován. Pouze v případě vašeho aktivního souhlasu bude vaše uživatelské chování zaznamenáváno anonymně. Vaše IP adresa je okamžitě anonymizována; to znamená, že jako uživatel zůstáváte anonymní. Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek nejsou předávány třetím stranám.  

Google Analytics 

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Při tomto procesu získává provozovatel webových stránek různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, doba trvání návštěvy, použité operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek. 

Kromě toho můžeme pomocí služby Google Analytics sledovat mimo jiné vaše pohyby myší, posouvání a klikání. záznam. Služba Google Analytics navíc využívá různé přístupy k modelování, které doplňují shromážděné soubory dat, a při analýze dat využívá technologie strojového učení. Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. 

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Anonymizace IP:
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. 

Zásuvný modul prohlížeče:
Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Na naše webové stránky jsme integrovali doplněk Google Site Kit americké společnosti Google Inc.. Pro evropský region je za všechny služby Google odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Pomocí doplňku Google Site Kit můžeme rychle a snadno zobrazovat statistiky, které pocházejí z různých produktů Google, jako je například služba Google Analytics, přímo v našem ovládacím panelu WordPress. Sada Site Kit nám tedy usnadňuje sladění příslušných nástrojů Google.  

Pokud jste aktivně souhlasili s nástroji pro sledování v banneru cookie, produkty společnosti Google, jako je Google Analytics, nastaví soubory cookie a odešlou údaje o vás, jako je vaše uživatelské chování, společnosti Google, kde budou uloženy a zpracovány. To zahrnuje i osobní údaje, jako je vaše IP adresa. 

Použití sady Google Site Kit vyžaduje váš souhlas, který jsme získali pomocí našeho banneru se soubory cookie.  

Správce značek Google 

Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a přehrávání nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však shromažďuje vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech. 

Použití Google Tag Manageru je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Na adrese Provozovatelé webových stránek mají oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. 

Integrace pluginů sociálních sítí

Naše webové stránky používají tlačítka pro propojení s našimi prezentacemi na sociálních sítích. Tlačítko je označeno logem příslušné sociální sítě. Nejedná se však o sociální pluginy, ale pouze o tlačítka s odkazy. Tlačítka musíte aktivovat (kliknout na ně) samostatně. Dokud se tak nestane, nejsou do sociálních sítí přenášena žádná data. Teprve když na tlačítka kliknete a tím vyjádříte souhlas s komunikací se servery sociální sítě, stanou se tlačítka aktivní a spojení je navázáno. 

Aktivací tlačítka pak sociální sítě mimo jiné získají také informace o tom, kdy jste navštívili příslušnou stránku našich webových stránek, a také například vaši IP adresu, údaje o použitém prohlížeči a nastavení jazyka. Po kliknutí na tlačítko je vaše kliknutí přeneseno do sociální sítě a použito v souladu s jejími pokyny pro používání dat. 

Při aktivaci tlačítka nemáme žádný vliv na shromážděné údaje a operace zpracování údajů a nejsme za toto zpracování údajů odpovědní a v tomto ohledu nejsme odpovědnou stranou ve smyslu GDPR. Rovněž nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, jeho právní základ, účely a doby uchovávání. Proto zde uvedené informace nemusí být úplné. 

K přenosu dat dochází bez ohledu na to, zda máte u poskytovatele účet nebo jste k němu přihlášeni. Pokud jste k poskytovateli přihlášeni, jsou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Poskytovatelé případně používají také soubory cookie ve vašem počítači, aby vás mohli sledovat. 

Pokud je nám známo, ukládá poskytovatel tyto údaje do profilů používání, které používá pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem zobrazování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů. Chcete-li toto právo na námitku uplatnit, obraťte se na příslušného poskytovatele. 

O účelu a rozsahu shromažďování údajů a o dalším zpracování a používání údajů příslušnou sociální sítí, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí se dočtete v informacích. 

Pokud si nepřejete, aby o vás sociální síť získávala údaje, nesmíte na tlačítko kliknout. 

Konkrétní informace o naší online přítomnosti v sociálních médiích

Qurasoft udržuje několik online prezentací na sociálních sítích a platformách, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn, aby měl možnost komunikovat s aktivními uživateli a informovat je o našem portfoliu služeb. Qurasoft k tomuto účelu využívá technické platformy a služby nabízené provozovateli. V sociálních sítích a na dalších externích platformách platí vlastní ustanovení příslušných provozovatelů o ochraně údajů, i když tam šíříme informace a udržujeme přítomnost. 

Rádi bychom vás upozornili, že služby zde nabízených sociálních sítí a platforem a jejich funkce využíváte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení atd.). Údaje, které o vás v této souvislosti shromažďují, zpracovávají provozovatelé platforem a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. Jaké informace provozovatelé získávají a jak je využívají, je obecně popsáno v příslušných pokynech pro ochranu osobních údajů. Na jednotlivých platformách najdete také informace o tom, jak kontaktovat provozovatele, a o možnostech nastavení reklam. 

Způsob, jakým provozovatelé sociálních sítí využívají údaje z návštěv příslušných stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránkách přiřazovány jednotlivým uživatelům, jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány a zda jsou údaje z návštěvy příslušné stránky předávány třetím stranám, není ze strany provozovatelů jednoznačně a jasně stanoven a není nám znám. 

cs_CZČeština