Uppgiftsskydd

Status: mars 2023

Allmänt - Information enligt artikel 13 + 14 i DSGVO  

Qurasoft uppskattar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag. Vi tar skyddet och säkerheten av dina personuppgifter som du anförtror oss på allvar och vill att du ska känna dig trygg och bekväm när du besöker vår webbplats och använder våra erbjudanden. 

Det är viktigt för oss att du vet vilka personuppgifter som samlas in när du använder våra erbjudanden och tjänster och hur vi använder dem efteråt. 

Syftet med behandlingen av uppgifterna  

I den mån Qurasoft behandlar personuppgifter på webbplatsen sker detta för de ändamål som anges i denna dataskyddsförklaring, särskilt för att tillhandahålla vårt informationsutbud, inklusive nyhetsbrev, kontakta intresserade parter och för att ladda ner filer som gjorts tillgängliga.  

Ansvarig person och dataskyddsombud  

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz vid Rhen 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-post: kontakt@qurasoft.de 

Du kan nå vårt externa dataskyddsombud på följande adress: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-post: datenschutz@qurasoft.de

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Rätt till information
Du har rätt att när som helst på begäran få information från oss om de personuppgifter som vi har behandlat om dig inom ramen för artikel 15 i DSGVO. För att göra detta kan du skicka en begäran per post eller e-post till de adresser som anges ovan. 

Rätt att korrigera felaktiga uppgifter
Du har rätt att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter utan dröjsmål om de är felaktiga (artikel 16 i DSGVO). För att göra detta kan du kontakta oss på de adresser som anges ovan. 

Rätt till radering 
Du har rätt till omedelbar radering ("Rätten att bli glömd) av de personuppgifter som rör dig om det finns rättsliga grunder enligt artikel 17 i GDPR. Dessa är till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de ursprungligen behandlades eller om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om den registrerade invänder mot behandlingen (och det inte finns några tvingande skäl för behandlingen - detta gäller inte invändningar mot direktmarknadsföring). För att utöva din ovanstående rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser. 

Rätt att begränsa behandlingen 
Du har rätt att begränsa behandlingen om villkoren är uppfyllda och i enlighet med artikel 18 i GDPR. Följaktligen kan begränsningen av behandlingen krävas i synnerhet om behandlingen är olaglig och den registrerade vägrar radering av personuppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna eller om den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, så länge det ännu inte har fastställts om våra legitima grunder väger tyngre än deras. För att utöva din ovan nämnda rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser. 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i DSGVO. I detta sammanhang har du rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett gemensamt, strukturerat och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. en annan tjänsteleverantör. Förutsättningen för detta är att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och utförs med hjälp av automatiserade processer. För att utöva din ovan nämnda rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser.

Rätt till invändningar
Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som bland annat grundar sig på artikel 6.1 e eller f i GDPR i enlighet med artikel 21 i GDPR. Vi kommer att sluta behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För att hävda din ovannämnda rättighet, vänligen kontakta oss på de kontaktadresser som anges ovan.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vår behandling av personuppgifter om dig är olaglig har du rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du kan kontakta på följande sätt: 

Den statliga kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Rheinland-Pfalz
Prof. Dr Dieter Kugelmann
Bakre blek 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-post: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Planerad överföring av uppgifter till tredje land

En överföring till tredjeländer är för närvarande inte planerad, annars kommer motsvarande rättsliga krav att skapas. I synnerhet kommer du att informeras om respektive mottagare eller kategorier av mottagare i enlighet med de rättsliga kraven. 

Säkerhet

Qurasoft använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som du har tillhandahållit från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst för obehöriga personer. Detta gäller även när externa tjänster anlitas. Effektiviteten av våra säkerhetsåtgärder ses över och åtgärderna förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen. 

SaniQ-appar

Om du använder en av våra SaniQ-appar för egenkontroll utförs funktionerna alltid på din slutenhet. När vi anropar funktioner på våra servrar (t.ex. när du aktiverar telemedicinsläget eller använder erbjudandet om PDF-export av hälsodagboken) lagras dina personuppgifter i innehållskrypterad form. Om du har aktiverat det telemedicinska läget skickas dina uppgifter vidare till din respektive telemedicinska stödperson.  

Du hittar mer detaljerad information i dataskyddsförklaringen. vår SaniQ-app:

 
SaniQ-övning och SaniQ-videokonsultation


Om du använder SaniQ Praxis som läkare eller deltagare i plattformen hittar du motsvarande dataskyddsdeklaration nedan. 

AnmärkningFör ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter i SaniQ-videokonsultationen och dina rättigheter som deltagare, se vår detaljerade sekretesspolicy. Där hittar du detaljerad information och kontaktuppgifter för frågor om dataskydd.

 

Standardperioder för radering av uppgifter

Lagstiftaren har antagit en mängd olika lagringsperioder och skyldigheter. När dessa perioder har löpt ut raderas uppgifterna rutinmässigt. Om uppgifterna inte berörs av detta raderas eller anonymiseras de om de ändamål som anges inom ramen för denna dataskyddsförklaring upphör att gälla. Om inte denna integritetspolicy innehåller andra, avvikande bestämmelser om lagring av uppgifter, lagras de uppgifter som vi samlar in av oss så länge som de behövs för de ovan nämnda ändamålen för vilka de samlades in. 

Annan användning av uppgifter och radering av uppgifter

Ytterligare behandling eller användning av dina personuppgifter kommer i allmänhet endast att ske om det är tillåtet enligt lag eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen eller användningen av uppgifterna. I händelse av vidare behandling för andra ändamål än de för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in kommer vi att informera dig om dessa andra ändamål före vidare behandling och ge dig annan relevant information. 

Tillämpningar

På vår webbplats har du möjlighet att ansöka online för utannonserade tjänster eller att skicka oss en spontan ansökan via e-post.

När du ansöker hos oss behandlar vi den information som vi får från dig som en del av ansökningsprocessen, t.ex. genom ditt ansökningsbrev, CV, referenser, korrespondens, telefon eller muntliga uppgifter. Förutom dina kontaktuppgifter är information om din utbildning, dina kvalifikationer, din arbetslivserfarenhet och dina färdigheter särskilt relevant för oss. Dessutom behandlar vi uppgifter som du frivilligt lämnar till oss (t.ex. som en del av ditt CV eller som bilagor).

Inom vårt företag kommer endast de personer som är involverade i urvalsprocessen för den utannonserade tjänsten att ha tillgång till dina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till någon tredje part utanför företaget.

Vi lagrar dina ansökningsuppgifter under den tid som din ansökan granskas. Om din ansökan inte godkänns eller om du drar tillbaka din ansökan raderas dina ansökningsuppgifter efter högst sex månader, om du inte uttryckligen har samtyckt till längre lagring. Om din ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat till oss att behandlas vidare i samband med din framtida anställning hos oss. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a, b och f i DSGVO samt § 26 i BDSG.

Du har rätt till information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen, rätt till rättelse enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen, rätt till radering enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen, rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen, rätt till invändning enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen. Dessutom har du rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som är ansvarig för dig.

Om du inte ger oss de begärda personuppgifterna kommer detta inte att få några negativa konsekvenser för dig. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda ansökningar kommer dock inte att beaktas.

Särskild information om webbplatsen

Uppringning av vår webbplats

När personuppgifter anges överförs de alltid i krypterad form. 

Vi registrerar och lagrar den IP-adress som tilldelats din dator, den typ av webbläsare som används, datum och tid för åtkomst samt meddelanden om lyckade och misslyckade åtkomster för att överföra innehållet på vår webbplats som du besöker till din dator (t.ex. texter, bilder och filer som kan laddas ner etc.) (jfr. artikel 6.1 b i DSGVO). Vi behandlar också dessa uppgifter för att upptäcka och spåra missbruk. I detta avseende är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse av att behandla uppgifterna är att säkerställa att vår webbplats och de transaktioner som genomförs via den fungerar korrekt. 

I den mån vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla funktionerna på vår webbplats, enligt beskrivningen ovan, är du avtalsmässigt skyldig att ge oss dessa uppgifter. 

Externt värdskap

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan särskilt omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra uppgifter som genereras via en webbplats. 

Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO). Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina tjänsteförpliktelser och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.  

För att säkerställa en dataskyddskonform behandling har vi ingått ett avtal om behandling av beställningar med vår hoster. 

Kontakta

Om du har en fråga till oss kan du skicka en förfrågan till oss via e-post. När du kontaktar oss kommer de uppgifter du lämnar (din e-postadress och texten i din förfrågan samt all annan frivillig information) att lagras av oss. Ytterligare information lämnas på frivillig basis. Behandlingen sker i syfte att behandla förfrågan på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. b), f) GDPR. De uppgifter som samlas in i samband med att vi kontaktar dig kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att behandla din förfrågan. 

Nyhetsbrev

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in eller endast på frivillig basis. Vi använder en leverantör av nyhetsbrevstjänster för att behandla nyhetsbreven, som beskrivs nedan.  

Vi använder Mailchimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp är en tjänst som bland annat kan användas för att organisera utskick av nyhetsbrev. När du anger uppgifter i syfte att ta emot nyhetsbrev (t.ex. e-postadress) lagras dessa uppgifter på Mailchimps servrar i USA. Vi har inaktiverat Mailchimps prestationsmätning så att Mailchimp inte utvärderar ditt beteende när du öppnar vårt nyhetsbrev. 

Om du inte vill att dina uppgifter ska överföras till Mailchimp måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. För detta ändamål tillhandahåller vi en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.  

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen. 

De uppgifter som du lämnar till oss för att få nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet när du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som har lagrats av oss för andra ändamål påverkas inte av detta. 

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ och
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kommer din e-postadress att sparas hos oss eller hos kan lagras i en svart lista, förutsatt att detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick krävs. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (legitimt intresse enligt artikel 6.1 lit. f DSGVO). Lagringen i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse. 

Mer information finns i Mailchimps sekretesspolicy på följande adress:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Utlämnande till tredje part

Ibland använder vi tjänsteleverantörer (baserade i Tyskland) som behandlar uppgifter för vår räkning (t.ex. för hosting/marknadsföring via e-post). I de fall som beskrivs här överlämnas informationen till dessa tredje parter för att möjliggöra vidare behandling. De externa tjänsteleverantörerna är noggrant utvalda och granskas regelbundet av oss för att säkerställa att din integritet skyddas. 

Tjänsteleverantörerna är tjänsteleverantörer/orderbehandlare som är bundna av instruktioner och är följaktligen skyldiga av oss att bland annat behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och gällande dataskyddslagar. I synnerhet är de skyldiga att behandla dina uppgifter strikt konfidentiellt. De är också förbjudna att använda uppgifterna för andra ändamål än de avtalade. 

Överföringen av uppgifter till registerförare sker på grundval av artikel 28.1 i DSGVO. 

Vi säljer inte heller dina uppgifter till tredje part och marknadsför dem inte heller på något annat sätt. 

Upptäckt och spårning av missbruk  

Vi sparar information för att upptäcka och spåra missbruk, särskilt din IP-adress, i högst 7 dagar. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse av att behålla uppgifter är att säkerställa att vår webbplats och de transaktioner som genomförs via den fungerar korrekt, samt att kunna försvara oss mot cyberattacker och liknande. Vi kan använda anonym användningsinformation för att anpassa vår webbplats till dina behov. 

Cookies

En cookie är en enkel liten fil som kan skickas med sidorna på en internetadress och lagras av webbläsaren på datorn eller annan enhet. Den information som lagras i den kan skickas till våra servrar eller relevanta servrar från tredje part vid senare besök. 

Vi använder grundläggande/essentiella cookies på vår webbplats. Dessa cookies är grundläggande för att vår webbplats ska fungera och kan därför inte väljas bort. Detta är till exempel tilldelningen av anonyma sessions-ID:n för att bunta flera förfrågningar till en webbserver. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse (artikel 6.1 f i DSGVO). 

Tekniskt onödiga cookies används endast om du samtycker till dem (art. 6 I lit. a DSGVO, § 25 Abs.1 TTDSG). Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke inom kakbannern.

Cookies för funktionalitet

Dessa cookies hjälper oss att komma ihåg inställningar som du har valt eller stöder andra funktioner när du navigerar på vår webbplats. Vi kan till exempel komma ihåg dina inställningar till nästa besök eller spara dina inloggningsuppgifter för vissa delar av vår webbplats. 

Cookies för prestanda/statistik

Dessa cookies samlar in information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilken webbläsare du använder, antal besök, vilka sidor du tittar på eller hur lång tid du spenderar på webbplatsen). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera besökaren personligen. Den information som samlas in med hjälp av dessa cookies är aggregerad och därmed anonym. 

Du kan hantera samtycke eller avslag på cookies - även för webbspårning - via samtyckesbannern eller ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att du i princip inte accepterar cookies eller så att du informeras i förväg när en cookie lagras. I detta fall kan dock webbplatsens funktionalitet försämras (t.ex. när du gör beställningar). Din webbläsare erbjuder också en funktion för att radera cookies (t.ex. via Radera webbläsardata). Ytterligare information om detta finns i bruksanvisningen eller i regel i inställningarna för din webbläsare. 

Matomo (tidigare "PIWIK") 

Detta är ett verktyg med öppen källkod för webbanalys. Matomo överför inte data till servrar utanför Qurasofts kontroll (se sekretesspolicy). Matomo är inaktiverat när du besöker vår webbplats. Endast om du aktivt samtycker kommer ditt användningsbeteende att registreras anonymt. Din IP-adress anonymiseras omedelbart, vilket innebär att du förblir anonym som användare. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats lämnas inte vidare till tredje part.  

Google Analytics 

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. I denna process får webbplatsoperatören olika användningsuppgifter, t.ex. sidvisningar, besökstid, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet. 

Dessutom kan vi använda Google Analytics för att spåra bland annat dina mus- och rullrörelser och klick. rekord. Google Analytics använder dessutom olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamängderna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen. Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. 

Överföring av uppgifter till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP-anonymisering:
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens verksamhet och internetanvändning till webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. 

Plugin för webbläsare:
Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Vi har integrerat insticksprogrammet Google Site Kit från det amerikanska företaget Google Inc. på vår webbplats. För den europeiska regionen ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Google-tjänster. Med Google Site Kit kan vi snabbt och enkelt visa statistik som kommer från olika Google-produkter, till exempel Google Analytics, direkt i vår WordPress-instrumentpanel. Site Kit gör det därför lättare för oss att stämma av respektive Google-verktyg.  

Om du aktivt har samtyckt till spårningsverktyg i cookiebannern kommer Google-produkter som Google Analytics att sätta cookies och skicka data om dig, t.ex. ditt användarbeteende, till Google, där de lagras och bearbetas. Detta omfattar även personuppgifter som din IP-adress. 

Användningen av Google Site Kit kräver ditt samtycke, vilket vi har fått genom vår cookie-banner.  

Google Tag Manager 

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den tjänar endast till att hantera och spela ut de verktyg som integreras via den. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA. 

Användningen av Google Tag Manager grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatörer har ett legitimt intresse av att snabbt och okomplicerat kunna integrera och administrera olika verktyg på sin webbplats. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. fingeravtryck från enheten) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. 

Integrering av plug-ins för sociala nätverk

På vår webbplats används knappar för att länka till våra närvaro i sociala nätverk. Knappen är märkt med respektive socialt nätverks logotyp. Det rör sig dock inte om sociala plugins, utan helt enkelt om knappar med länkar. Knapparna måste aktiveras (klickas) separat av dig. Så länge detta inte sker överförs inga uppgifter till de sociala nätverken. Först när du klickar på knapparna och därmed ger ditt samtycke till kommunikation med det sociala nätverkets servrar blir knapparna aktiva och anslutningen upprättas. 

Genom att aktivera knappen får de sociala nätverken bland annat information om att och när du har besökt motsvarande sida på vår webbplats samt till exempel din IP-adress, uppgifter om den webbläsare som används och språkinställningar. När du klickar på knappen överförs ditt klick till det sociala nätverket och används enligt dess riktlinjer för användning av uppgifter. 

När du aktiverar knappen har vi inget inflytande över de insamlade uppgifterna och databehandlingarna och är inte ansvariga för denna databehandling och i detta avseende är vi inte den ansvariga parten i den mening som avses i GDPR. Vi är inte heller medvetna om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, dess rättsliga grund, ändamålen och lagringsperioderna. Därför är den information som tillhandahålls här inte nödvändigtvis fullständig. 

Överföringen av uppgifter sker oavsett om du har ett konto hos leverantören eller om du är inloggad där. Om du är inloggad hos leverantören, kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. I förekommande fall använder leverantörerna även cookies på din dator för att spåra dig. 

Såvitt vi vet lagrar leverantören dessa uppgifter i användningsprofiler som han använder för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rätt till invändning, vänligen kontakta respektive leverantör. 

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av respektive socialt nätverk, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, hänvisar vi till följande information 

Om du inte vill att det sociala nätverket ska få uppgifter om dig får du inte klicka på knappen. 

Särskild information om vår närvaro på nätet i sociala medier

Qurasoft upprätthåller flera online-närvaro på sociala nätverk och plattformar, såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, för att ha möjlighet att kommunicera med aktiva användare där och för att informera dem om vår tjänsteportfölj. Qurasoft använder de tekniska plattformar och tjänster som operatörerna erbjuder för detta ändamål. I sociala nätverk och på andra externa plattformar gäller respektive operatörs egna dataskyddsbestämmelser, även om vi sprider information och upprätthåller närvaro där. 

Vi vill påpeka att du använder tjänsterna i de sociala nätverk och plattformar som erbjuds här samt deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner (t.ex. kommentera, dela, betygsätta osv.). De uppgifter som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av plattformarnas operatörer och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Vilken information operatörerna får och hur den används beskrivs i allmänna termer i respektive riktlinjer för dataskydd. På de enskilda plattformarna hittar du också information om hur du kontaktar operatörerna och om inställningsmöjligheterna för annonser. 

Hur operatörerna av de sociala nätverken använder data från besök på respektive sida för sina egna ändamål, i vilken utsträckning aktiviteter på sidorna tilldelas enskilda användare, hur länge dessa data lagras och om data från ett besök på respektive sida överförs till tredje part är inte slutgiltigt och tydligt angivet av operatörerna och är inte känt för oss. 

sv_SESvenska