Защита на данните

Статус: март 2023 г.

Общи положения - информация съгласно чл. 13 + 14 от DSGVO  

Qurasoft оценява посещението ви на нашия уебсайт и интереса ви към нашата компания. Ние се отнасяме сериозно към защитата и сигурността на вашите лични данни, които са ни поверени, и искаме да се чувствате сигурно и комфортно, когато посещавате нашия уебсайт и използвате нашите предложения. 

За нас е важно да знаете какви лични данни се събират, когато използвате нашите оферти и услуги, и как ги използваме след това. 

Цел на обработката на данните  

Доколкото Qurasoft обработва лични данни на уебсайта, това се прави за целите, посочени в настоящата декларация за защита на данните, по-специално за предоставяне на нашата информационна оферта, включително бюлетини, за връзка със заинтересованите страни и за изтегляне на наличните файлове.  

Отговорно лице и длъжностно лице по защита на данните  

Отговорник за обработката на вашите лични данни е 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Кобленц на Рейн 

Телефон: (+49) 261 - 134 986 0
Електронна поща: kontakt@qurasoft.de 

Можете да се свържете с нашето външно длъжностно лице по защита на данните на следния адрес: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

Електронна поща: datenschutz@qurasoft.de

Права, свързани с обработката на лични данни

Право на информация
Имате право да получите информация от нас по всяко време при поискване относно обработваните от нас лични данни, които ви засягат в обхвата на чл. 15 от DSGVO. За тази цел можете да изпратите искане по пощата или по електронна поща на посочените по-горе адреси. 

Право на коригиране на неточни данни
Имате право да поискате да коригираме незабавно личните ви данни, ако те са неправилни (член 16 от DSGVO). За да направите това, моля, свържете се с нас на посочените по-горе адреси. 

Право на изтриване 
Имате право на незабавно изтриване ("Правото да бъдеш забравен) на личните данни, които се отнасят до вас, ако са налице правните основания съгласно член 17 от ОРЗД. Такива са например, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които първоначално са били обработвани, или сте оттеглили съгласието си и няма друго правно основание за обработката; субектът на данните възразява срещу обработката (и няма наложителни причини за обработката - това не се отнася за възражения срещу директен маркетинг). За да упражните горепосоченото си право, моля, свържете се с нас на горепосочените адреси за контакт. 

Право на ограничаване на обработката 
Имате право да ограничите обработката, ако са изпълнени условията и в съответствие с член 18 от ОРЗД. Съответно ограничаването на обработката може да се изисква по-специално, ако обработката е незаконна и субектът на данните откаже изтриването на личните данни и вместо това поиска ограничаване на използването на личните данни или субектът на данните е възразил срещу обработката съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД, стига все още да не е определено дали нашите законни основания имат предимство пред техните. За да упражните гореспоменатото си право, моля, свържете се с нас на посочените по-горе адреси за контакт. 

Право на преносимост на данните
Имате право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от DSGVO. В този контекст имате право да получите данните, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в общ, структуриран и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлите тези данни на друг администратор, например друг доставчик на услуги. Предпоставка за това е обработката да се основава на съгласие или на договор и да се извършва с помощта на автоматизирани процеси. За да упражните горепосоченото си право, моля, свържете се с нас на горепосочените адреси за контакт.

Право на възражение
Имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, които ви засягат и които се основават, inter alia, на член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, съгласно член 21 от ОРЗД. Ще спрем обработката на Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции. За да упражните горепосоченото си право, моля, свържете се с нас на посочените по-горе адреси за контакт.

Право на жалба до надзорен орган
Ако смятате, че обработването на лични данни, свързани с вас, от нас е незаконно, имате право да подадете жалба до надзорния орган, който отговаря за нас и с който можете да се свържете, както следва: 

Държавният комисар за защита на данните и свобода на информацията на провинция Райнланд-Пфалц
Проф. д-р Дитер Кугелман
Задна бледа 34
55116 Майнц
Телефон: +49 (0) 6131 208-2449
Електронна поща: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Планирано прехвърляне на данни към трети държави

Понастоящем не се планира прехвърляне към трети държави, в противен случай ще бъдат създадени съответните правни изисквания. По-специално, ще бъдете информирани за съответните получатели или категории получатели в съответствие със законовите изисквания. 

Защита

Qurasoft използва технически и организационни мерки за сигурност, за да защити данните, които сте предоставили, от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. Това се отнася и за случаите, когато се получават външни услуги. Ефективността на нашите мерки за сигурност се преразглежда и мерките непрекъснато се подобряват в съответствие с технологичното развитие. 

Приложения на SaniQ

Ако използвате някое от нашите приложения SaniQ за самонаблюдение, функциите винаги се изпълняват на крайното ви устройство. При извикване на функции на нашите сървъри (напр. когато активирате режима за телемедицина или използвате предложението за експортиране на здравен дневник в PDF), Вашите лични данни се съхраняват в криптирана по съдържание форма. Ако сте активирали режим на телемедицина, данните ви ще бъдат предадени на съответния поддръжник на телемедицината.  

Можете да намерите по-подробна информация в декларацията за защита на данните нашето приложение SaniQ:

 
SaniQ практика и SaniQ видеоконсултация


Ако използвате SaniQ Praxis като практикуващ лекар или участник в платформата, по-долу ще намерите съответната декларация за защита на данните. 

ЗабележкаЗа повече подробности относно обработката на личните ви данни във видеоконсултацията на SaniQ и правата ви като участник, моля, вижте нашата подробна политика за поверителност. Там ще намерите подробна информация и данни за контакт за запитвания относно защитата на данните.

 

Стандартни срокове за изтриване на данни

Законодателят е въвел различни периоди и задължения за съхранение. След изтичането на тези срокове съответните данни се изтриват рутинно. Ако данните не са засегнати от това, те ще бъдат изтрити или анонимизирани, ако целите, посочени в обхвата на настоящата декларация за защита на данните, престанат да се прилагат. Освен ако тази декларация за поверителност не съдържа други, отклоняващи се разпоредби относно съхранението на данни, събраните от нас данни ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за горепосочените цели, за които са събрани. 

Използване на други данни и изтриване на данни

По-нататъшното обработване или използване на вашите лични данни обикновено се извършва само ако е разрешено от закона или ако сте дали съгласието си за обработването или използването на данните. В случай на по-нататъшно обработване за цели, различни от тези, за които данните са били първоначално събрани, ние ще ви информираме за тези други цели преди по-нататъшното обработване и ще ви предоставим другата съответна информация. 

Приложения

На нашия уебсайт имате възможност да кандидатствате онлайн за обявените позиции или да ни изпратите непоискана кандидатура по имейл.

Когато кандидатствате при нас, ние обработваме информацията, която получаваме от вас в рамките на процеса на кандидатстване, например чрез вашето писмо за кандидатстване, автобиография, препоръки, кореспонденция, телефонни или устни данни. В допълнение към данните ви за контакт, информацията за вашето образование, квалификация, професионален опит и умения е от особено значение за нас. Освен това обработваме данни, които ни предоставяте доброволно (напр. като част от Вашата автобиография или като приложения).

В рамките на нашата компания достъп до вашите данни ще имат само хората, които участват в процеса на подбор за обявената позиция.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети страни извън компанията.

Съхраняваме данните от заявлението ви за периода на разглеждане на заявлението ви. Ако кандидатурата ви не е одобрена или ако я оттеглите, данните от кандидатурата ви ще бъдат изтрити след не повече от 6 месеца, освен ако изрично не сте се съгласили на по-дълго съхранение. Ако кандидатурата ви е успешна, данните, които сте ни предоставили, ще бъдат обработвани по-нататък във връзка с бъдещата ви работа при нас. Правното основание е чл. 6, ал. 1, б. "а", "б" и "е" от DSGVO, както и § 26 от BDSG.

Имате право на информация в съответствие с член 15 от ОРЗД, право на коригиране в съответствие с член 16 от ОРЗД, право на изтриване в съответствие с член 17 от ОРЗД, право на ограничаване на обработката в съответствие с член 18 от ОРЗД, право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД и право на преносимост на данните в съответствие с член 20 от ОРЗД. Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган, който отговаря за Вас.

Ако не ни предоставите необходимите лични данни, това няма да има никакви отрицателни последици за вас. Въпреки това непълни или неточно попълнени заявления няма да бъдат разглеждани.

Специфична информация за уебсайта

Извикване на нашия уебсайт

Когато се въвеждат лични данни, те винаги се предават в криптиран вид. 

Ние записваме и съхраняваме IP адреса, присвоен на вашия компютър, вида на използвания браузър, датата и часа на достъпа, както и съобщения за успешни и неуспешни достъпи, за да предадем съдържанието на нашия уебсайт, до което сте получили достъп, на вашия компютър (напр. текстове, изображения, както и файлове, предоставени за изтегляне, и т.н.) (вж. член 6, параграф 1, буква б DSGVO). Обработваме тези данни и с цел откриване и проследяване на злоупотреби. В това отношение правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. Нашият легитимен интерес при обработването на данните е да осигурим правилното функциониране на нашия уебсайт и транзакциите, извършвани чрез него. 

Доколкото обработваме вашите данни за целите на предоставянето на функциите на нашия уебсайт, както е описано по-горе, вие сте задължени по договор да ни предоставите тези данни. 

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостер). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хостера. Това може да включва по-специално IP адреси, заявки за контакт, мета и комуникационни данни, данни за договори, данни за контакт, имена, посещения на уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайта. 

Хостерът се използва за целите на изпълнението на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашата онлайн оферта от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO). Нашият хостер ще обработва Вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му за предоставяне на услуги, и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.  

За да гарантираме обработката на данните в съответствие със защитата на данните, сме сключили договор за обработка на поръчките с нашия хостер. 

Свържете се с

Ако имате въпрос към нас, можете да ни изпратите запитване по имейл. Когато се свържете с нас, предоставените от Вас данни (Вашият имейл адрес и текстът на Вашето запитване, както и всяка друга доброволна информация) ще бъдат съхранени от нас. Допълнителната информация се предоставя на доброволна основа. Обработката се извършва за целите на обработката на запитването въз основа на чл. 6, ал. 1, букви б), е) от ОРЗД. Данните, събрани по време на контакта с вас, ще бъдат изтрити веднага щом престанат да бъдат необходими за обработката на вашето запитване. 

Бюлетин

Ако желаете да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на посочения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина. Не се събират никакви други данни или се събират само на доброволна основа. За обработката на бюлетините използваме доставчик на услуги, които са описани по-долу.  

Използваме услугите на Mailchimp за изпращане на бюлетини. Доставчикът е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp е услуга, която може да се използва за организиране на изпращането на бюлетини, наред с други неща. Когато въвеждате данни за целите на получаването на бюлетини (напр. имейл адрес), тези данни се съхраняват на сървърите на Mailchimp в САЩ. Деактивирали сме измерването на ефективността на Mailchimp, така че Mailchimp няма да оценява поведението ви при отваряне на нашия бюлетин. 

Ако не желаете данните ви да бъдат предавани на Mailchimp, трябва да се отпишете от бюлетина. За тази цел предоставяме съответната връзка във всяко съобщение на бюлетина.  

Обработката на данни се основава на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като се откажете от абонамента за бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето. 

Данните, които предоставяте за целите на получаването на бюлетина, се съхраняват от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и се изтриват от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина. Данните, които са били съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати от това. 

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ и
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен при нас или при доставчика на услуги за информационни бюлетини може да се съхранява в черен списък, доколкото това е необходимо за предотвратяване на бъдещи се изисква изпращане на писма. Данните от черния списък ще бъдат използвани само за тази цел и няма да бъдат обединявани с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и нашия интерес да спазваме законовите изисквания при изпращането на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO). Съхраняването в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия легитимен интерес. 

За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на Mailchimp на адрес:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Оповестяване на трети страни

Понякога използваме доставчици на услуги (със седалище в Германия), които обработват данни от наше име (напр. за хостинг/маркетинг по електронна поща). В описаните тук случаи информацията се предава на тези трети страни, за да се даде възможност за по-нататъшна обработка. Външните доставчици на услуги са внимателно подбрани и редовно преглеждани от нас, за да гарантираме, че личните ви данни са защитени. 

Доставчиците на услуги са доставчици на услуги/обработващи поръчки, обвързани с инструкции, и съответно са задължени от нас, наред с другото, да обработват вашите данни изключително в съответствие с нашите инструкции и приложимите закони за защита на данните. По-специално, те са задължени да третират Вашите данни като строго поверителни. Освен това им е забранено да използват данните за цели, различни от договорените. 

Предаването на данни на обработващи лични данни се извършва въз основа на член 28, параграф 1 от DSGVO. 

Освен това не продаваме вашите данни на трети страни, нито ги предлагаме на пазара по какъвто и да е друг начин. 

Откриване и проследяване на злоупотреби  

Запазваме информация за откриване и проследяване на злоупотреби, по-специално вашия IP адрес, за максимум 7 дни. Правното основание в това отношение е чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO. Нашият легитимен интерес за запазване на данни е да осигурим правилното функциониране на нашия уебсайт и транзакциите, извършвани чрез него, както и да можем да се защитим от кибератаки и други подобни. Можем да използваме анонимна информация за използването, за да адаптираме нашия уебсайт към вашите нужди. 

Бисквитки

Бисквитката е малък файл, който може да бъде изпратен заедно със страниците на даден интернет адрес и съхранен от уеб браузъра на компютъра или друго устройство. Съхранената в нея информация може да бъде изпратена до нашите сървъри или до съответните сървъри на трети страни при следващи посещения. 

На нашия уебсайт използваме основни/съществени бисквитки. Тези "бисквитки" са от основно значение за функционирането на нашия уебсайт и съответно не могат да бъдат отменени. Такива са например разпределянето на анонимни идентификатори на сесии за обединяване на няколко заявки към уеб сървъра. Правното основание за обработката на данните е нашият легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO). 

Технически ненужните "бисквитки" се използват само ако сте дали съгласието си за това (чл. 6 I, буква a DSGVO, § 25, абз.1 TTDSG). Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време в рамките на банера за бисквитки.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни помагат да запомним избраните от вас настройки или да поддържаме други функции, когато навигирате в нашия уебсайт. Например можем да запомним предпочитаните от вас настройки за следващото ви посещение или да запазим данните ви за вход в определени области на нашия уебсайт. 

Бисквитки за ефективност/статистика

Тези "бисквитки" събират информация за начина, по който използвате нашия уебсайт (напр. използван интернет браузър, брой посещения, разглеждани страници или време, прекарано на уебсайта). Тези "бисквитки" не съхраняват никаква информация, която позволява личното идентифициране на посетителя. Информацията, събрана с помощта на тези бисквитки, е обобщена и следователно анонимна. 

Можете да управлявате съгласието или отхвърлянето на бисквитките - също и за уеб проследяване - чрез банера за съгласие или да промените настройките на уеб браузъра си. Можете да конфигурирате браузъра си така, че приемането на "бисквитки" да бъде отказано по принцип или да бъдете информирани предварително, когато се съхранява "бисквитка". В този случай обаче функционалността на уебсайта може да бъде нарушена (напр. при подаване на поръчки). Вашият браузър също така предлага функция за изтриване на бисквитките (напр. чрез Изтриване на данните на браузъра). Допълнителна информация по този въпрос можете да намерите в инструкциите за експлоатация или по правило в настройките на Вашия интернет браузър. 

Matomo (преди това "PIWIK") 

Това е инструмент с отворен код за уеб анализ. Matomo не предава данни на сървъри извън контрола на Qurasoft (вижте политиката за поверителност). Matomo е деактивиран, когато посещавате нашия уебсайт. Само ако дадете активното си съгласие, поведението ви при използване ще бъде записано анонимно. Вашият IP адрес се анонимизира незабавно; това означава, че оставате анонимен като потребител. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт от Ваша страна не се предава на трети страни.  

Google Анализ 

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия. Google Analytics позволява на оператора на уебсайта да анализира поведението на посетителите на уебсайта. В този процес операторът на уебсайта получава различни данни за използването, като например изгледи на страници, продължителност на посещението, използвани операционни системи и произход на потребителя. Тези данни се обобщават в идентификатор на потребителя и се присвояват на съответното крайно устройство на посетителя на уебсайта. 

Освен това можем да използваме Google Analytics, за да проследяваме, наред с други неща, движенията на мишката, скролирането и кликванията. запис. Освен това Google Анализ използва различни подходи за моделиране, за да допълни събраните набори от данни, и използва технологии за машинно обучение при анализа на данните. Google Analytics използва технологии, които позволяват разпознаването на потребителя с цел анализ на потребителското поведение (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройства). Събраната от Google информация за използването на този уебсайт обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. 

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС. Подробности можете да намерите тук:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Анонимизиране на IP:
Активирахме функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт. Това означава, че вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден на САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. 

Плъгин за браузъра:
Можете да предотвратите събирането и обработката на вашите данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е достъпна под следната връзка:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Интегрирахме приставката Google Site Kit на американската компания Google Inc. в нашия уебсайт. За европейския регион за всички услуги на Google отговаря компанията Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland). С помощта на Google Site Kit можем бързо и лесно да преглеждаме статистическите данни, които идват от различни продукти на Google, като например Google Analytics, директно в таблото за управление на WordPress. По този начин Site Kit ни улеснява при съгласуването на съответните инструменти на Google.  

Ако сте дали активното си съгласие за използване на инструменти за проследяване в банера за бисквитки, продуктите на Google, като например Google Analytics, ще задават бисквитки и ще изпращат данни за вас, като например потребителското ви поведение, на Google, където те ще бъдат съхранявани и обработвани. Това включва и лични данни, като например Вашия IP адрес. 

Използването на Google Site Kit изисква вашето съгласие, което сме получили с нашия банер за бисквитки.  

Google Tag Manager 

Използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия. Google Tag Manager е инструмент, който ни позволява да интегрираме инструменти за проследяване или статистически инструменти и други технологии в нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не извършва независими анализи. Той служи само за управление и възпроизвеждане на интегрираните чрез него инструменти. Въпреки това Google Tag Manager събира Вашия IP адрес, който може да бъде предаден и на компанията майка на Google в САЩ. 

Използването на Google Tag Manager се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. На Операторите на уебсайтове имат законен интерес от бързо и лесно интегриране и администриране на различни инструменти на своя уебсайт. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, б. "а" от DSGVO и § 25, ал. 1 от TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на "бисквитки" или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. 

Интегриране на приставки за социални мрежи

Нашият уебсайт използва бутони за свързване към присъствието ни в социалните мрежи. Бутонът е обозначен с логото на съответната социална мрежа. Това обаче не са социални плъгини, а просто бутони с връзки върху тях. Бутоните трябва да бъдат активирани (кликнати) отделно от вас. Докато това не се случи, към социалните мрежи не се предават никакви данни. Едва когато кликнете върху бутоните и по този начин декларирате съгласието си за комуникация със сървърите на социалната мрежа, бутоните стават активни и връзката се установява. 

С активирането на бутона социалните мрежи получават, наред с другото, информация за това, че и кога сте посетили съответната страница на нашия уебсайт, както и например вашия IP адрес, данни за използвания браузър и езиковите настройки. Когато кликнете върху бутона, Вашето кликване се предава на социалната мрежа и се използва в съответствие с нейните указания за използване на данни. 

Когато активирате бутона, ние нямаме влияние върху събраните данни и операциите по обработка на данни и не носим отговорност за тази обработка на данни и в тази връзка не сме отговорна страна по смисъла на ОРЗД. Също така не сме запознати с пълния обхват на събирането на данни, неговото правно основание, целите и периодите на съхранение. Поради това предоставената тук информация не е непременно пълна. 

Предаването на данни се извършва независимо от това дали действително имате акаунт при доставчика или сте влезли в него. Ако сте влезли в профила на доставчика, данните ви се отнасят директно към вашия профил. Ако е приложимо, доставчиците използват и "бисквитки" на вашия компютър, за да ви проследяват. 

Доколкото ни е известно, доставчикът съхранява тези данни в профили на използване, които използва за целите на рекламата, пазарните проучвания и/или ориентирания към търсенето дизайн на своя уебсайт. Такава оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са влезли в системата) за показване на реклами, съобразени с нуждите, и за информиране на други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили. За да упражните това право на възражение, моля, свържете се със съответния доставчик. 

За целта и обхвата на събирането на данни, както и за по-нататъшната обработка и използване на данните от съответната социална мрежа, както и за вашите права в това отношение и възможностите за защита на личните ви данни, моля, вижте информацията 

Ако не желаете социалната мрежа да получава данни за вас, не трябва да натискате бутона. 

Специфична информация за нашето онлайн присъствие в социалните медии

Qurasoft поддържа няколко онлайн присъствия в социални мрежи и платформи, като Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn, за да има възможност да общува с активните потребители там и да ги информира за нашето портфолио от услуги. За тази цел Qurasoft използва техническите платформи и услуги, предлагани от операторите. В социалните мрежи и в други външни платформи се прилагат собствените разпоредби за защита на данните на съответните оператори, дори ако ние разпространяваме информация и поддържаме присъствие там. 

Бихме искали да отбележим, че използвате услугите на предлаганите тук социални мрежи и платформи, както и техните функции, на своя собствена отговорност. Това се отнася по-специално за използването на интерактивни функции (напр. коментиране, споделяне, оценяване и др.). Данните, събрани за вас в този контекст, се обработват от операторите на платформите и могат да бъдат предадени в държави извън Европейския съюз. Каква информация получават операторите и как тя се използва, е описано в общи линии в съответните насоки за защита на данните. На отделните платформи ще намерите и информация за това как да се свържете с операторите и за възможностите за настройка на рекламите. 

Начинът, по който операторите на социалните мрежи използват данните от посещенията на съответните страници за свои собствени цели, степента, в която дейностите на страниците се приписват на отделните потребители, колко дълго се съхраняват тези данни и дали данните от посещението на съответната страница се предават на трети страни, не е окончателно и ясно заявен от операторите и не ни е известен. 

bg_BGБългарски