Databeskyttelse

Status: marts 2023

Generelt - Oplysninger i henhold til artikel 13 + 14 i DSGVO  

Qurasoft sætter pris på dit besøg på vores websted og din interesse for vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige data, som du har betroet os, alvorligt og ønsker, at du skal føle dig sikker og tryg, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores tilbud. 

Det er vigtigt for os, at du ved, hvilke personoplysninger der indsamles, når du bruger vores tilbud og tjenester, og hvordan vi bruger dem efterfølgende. 

Formål med databehandlingen  

I det omfang Qurasoft behandler personoplysninger på webstedet, sker det til de formål, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring, især til levering af vores informationstilbud, herunder nyhedsbreve, kontakt til interesserede parter og til downloading af de filer, der stilles til rådighed.  

Ansvarlig person og databeskyttelsesansvarlig  

Ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger er 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblenz ved Rhinen 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Du kan kontakte vores eksterne databeskyttelsesrådgiver på: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-mail: datenschutz@qurasoft.de

Rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger

Ret til information
Du har til enhver tid ret til at få oplysninger fra os på anmodning om de personoplysninger, som vi har behandlet om dig inden for rammerne af artikel 15 i DSGVO. Du kan i den forbindelse sende en anmodning pr. post eller e-mail til de ovenfor anførte adresser. 

Ret til at berigtige unøjagtige oplysninger
Du har ret til at kræve, at vi straks retter dine personoplysninger, hvis de er forkerte (art. 16 DSGVO). For at gøre dette bedes du kontakte os på de ovenfor anførte adresser. 

Ret til sletning 
Du har ret til øjeblikkelig sletning ("Retten til at blive glemt) af de personoplysninger, der vedrører dig, hvis der foreligger en juridisk begrundelse i henhold til artikel 17 i GDPR. Det er f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de oprindeligt blev behandlet til, eller hvis du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen; hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen (og der ikke er nogen tvingende årsager til behandlingen - dette gælder ikke for indsigelser mod direkte markedsføring). Hvis du vil udøve din ovennævnte ret, bedes du kontakte os på ovenstående kontaktadresser. 

Ret til at begrænse behandlingen 
Du har ret til at begrænse behandlingen, hvis betingelserne er opfyldt og i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR. I overensstemmelse hermed kan begrænsning af behandlingen navnlig kræves, hvis behandlingen er ulovlig, og den registrerede nægter sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne, eller den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, så længe det endnu ikke er blevet fastslået, om vores legitime grunde går forud for deres. For at udøve din førnævnte ret kan du kontakte os på ovenstående kontaktadresser. 

Ret til dataportabilitet
Du har ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i DSGVO. I denne forbindelse har du ret til at modtage de data om dig, som du har givet os, i et fælles, struktureret og maskinlæsbart format og til at overføre disse data til en anden dataansvarlig, f.eks. en anden tjenesteudbyder. Forudsætningen for dette er, at behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt og udføres ved hjælp af automatiserede processer. For at udøve din ovennævnte ret kan du kontakte os på de ovennævnte kontaktadresser.

Ret til at gøre indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, som bl.a. er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR i henhold til artikel 21 i GDPR. Vi vil stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav. Hvis du vil gøre din ovennævnte ret gældende, bedes du kontakte os på de kontaktadresser, der er angivet ovenfor.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger om dig er ulovlig, har du ret til at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, og som du kan kontakte på følgende måde: 

Delstatens kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed i Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Bagerste bleg 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Planlagt overførsel af data til tredjelande

En overførsel til tredjelande er ikke planlagt på nuværende tidspunkt, da der ellers vil blive skabt de tilsvarende juridiske krav. Du vil navnlig blive informeret om de respektive modtagere eller kategorier af modtagere i overensstemmelse med de retlige krav. 

Sikkerhed

Qurasoft anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, du har stillet til rådighed, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang for uautoriserede personer. Dette gælder også, når der indhentes eksterne tjenester. Effektiviteten af vores sikkerhedsforanstaltninger revideres, og foranstaltningerne forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. 

SaniQ-apps

Hvis du bruger en af vores SaniQ-apps til selvkontrol, udføres funktionerne altid på din slutenhed. Når vi kalder funktioner på vores servere (f.eks. når du aktiverer telemedicintilstanden eller bruger tilbuddet om PDF-eksport af sundhedsdagbog), gemmes dine personlige data i indholdskrypteret form. Hvis du har aktiveret den telemedicinske tilstand, videresendes dine data til din respektive telemedicinske supporter.  

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i databeskyttelseserklæringen vores SaniQ-app:

 
SaniQ praksis og SaniQ videokonsultation


Hvis du bruger SaniQ Praxis som praktiserende læge eller deltager på platformen, finder du den tilsvarende databeskyttelseserklæring nedenfor. 

BemærkFor yderligere oplysninger om behandlingen af dine personlige data i SaniQ-videokonsultationen og dine rettigheder som deltager henvises til vores detaljerede privatlivspolitik. Der finder du detaljerede oplysninger og kontaktoplysninger til databeskyttelsesforespørgsler.

 

Standardperioder for sletning af oplysninger

Lovgiveren har vedtaget en række forskellige opbevaringsperioder og -forpligtelser. Når disse perioder er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt. Hvis dataene ikke er berørt heraf, slettes eller anonymiseres de, hvis de formål, der er angivet inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, ophører med at være gældende. Medmindre denne databeskyttelseserklæring indeholder andre, afvigende bestemmelser om opbevaring af data, opbevares de af os indsamlede data af os så længe, som de er nødvendige til de ovennævnte formål, som de blev indsamlet til. 

Anden brug af data og sletning af data

Yderligere behandling eller brug af dine personoplysninger vil generelt kun finde sted, hvis det er tilladt i henhold til loven, eller hvis du har givet dit samtykke til behandlingen eller brugen af oplysningerne. I tilfælde af yderligere behandling til andre formål end dem, som dataene oprindeligt blev indsamlet til, vil vi informere dig om disse andre formål før den videre behandling og give dig de øvrige relevante oplysninger. 

Anvendelser

På vores websted har du mulighed for at søge online efter stillinger, der er opslået, eller at sende os en uopfordret ansøgning pr. e-mail.

Når du ansøger hos os, behandler vi de oplysninger, vi modtager fra dig som led i ansøgningsprocessen, f.eks. gennem dit ansøgningsbrev, CV, referencer, korrespondance, telefoniske eller mundtlige oplysninger. Ud over dine kontaktoplysninger er oplysninger om din uddannelse, dine kvalifikationer, din erhvervserfaring og dine kompetencer særligt relevante for os. Desuden behandler vi oplysninger, som du frivilligt giver os (f.eks. som en del af dit CV eller som bilag).

I vores virksomhed vil kun de personer, der er involveret i udvælgelsesprocessen for den opslåede stilling, have adgang til dine data.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter uden for virksomheden.

Vi gemmer dine ansøgningsdata, så længe din ansøgning er under behandling. Hvis din ansøgning ikke imødekommes, eller hvis du trækker din ansøgning tilbage, slettes dine ansøgningsdata efter højst 6 måneder, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til længere opbevaring. Hvis din ansøgning godkendes, vil de data, du har givet os, blive viderebehandlet i forbindelse med din fremtidige ansættelse hos os. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra a, b og f i DSGVO samt § 26 i BDSG.

Du har ret til information i henhold til artikel 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR, ret til indsigelse i henhold til artikel 21 i GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR. Desuden har du ret til at klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for dig.

Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger, vil det ikke have nogen negative konsekvenser for dig. Ufuldstændige eller ukorrekt udfyldte ansøgninger vil dog ikke blive taget i betragtning.

Specifikke oplysninger om webstedet

Opkald til vores websted

Når der indtastes personoplysninger, overføres de altid i krypteret form. 

Vi registrerer og gemmer den IP-adresse, der er tildelt din computer, den anvendte browsertype, dato og klokkeslæt for adgangen samt meddelelser om vellykkede og mislykkede adganger med henblik på at overføre indholdet af vores hjemmeside, som du har tilgået, til din computer (f.eks. tekster, billeder samt filer, der stilles til rådighed til download osv.) (jf. art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO). Vi behandler også disse data med henblik på at opdage og spore misbrug. I denne henseende er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse i behandlingen af dataene er at sikre, at vores websted og de transaktioner, der gennemføres via det, fungerer korrekt. 

I det omfang vi behandler dine data med henblik på at levere funktionerne på vores websted, som beskrevet ovenfor, er du kontraktligt forpligtet til at give os disse data. 

Ekstern hosting

Dette websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster). De personlige oplysninger, der indsamles på dette websted, lagres på hosters servere. Det kan især være IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktdata, navne, webstedsadgang og andre data, der genereres via et websted. 

Hosteren anvendes til opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO). Vores hoster behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af sine serviceforpligtelser, og følger vores anvisninger med hensyn til disse data.  

For at sikre en databeskyttelseskonform behandling har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores hoster. 

Kontakt

Hvis du har et spørgsmål til os, kan du sende os en forespørgsel via e-mail. Når du kontakter os, gemmer vi de oplysninger, du giver os (din e-mailadresse og teksten i din forespørgsel samt eventuelle andre frivillige oplysninger). Yderligere oplysninger gives på frivillig basis. Behandlingen udføres med det formål at behandle forespørgslen på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b), f) i GDPR. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med kontakten med dig, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at behandle din henvendelse. 

Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger en nyhedsbrevstjenesteudbyder til at behandle nyhedsbrevene, som er beskrevet nedenfor.  

Vi bruger Mailchimp til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp er en tjeneste, der bl.a. kan bruges til at organisere udsendelse af nyhedsbreve. Når du indtaster data med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på Mailchimp's servere i USA. Vi har deaktiveret Mailchimp's præstationsmåling, så Mailchimp ikke evaluerer din adfærd, når du åbner vores nyhedsbrev. 

Hvis du ikke ønsker, at dine data skal overføres til Mailchimp, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål stiller vi et tilsvarende link til rådighed i hver nyhedsbrevsbesked.  

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. 

De data, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, vil blive gemt af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og vil blive slettet fra nyhedsbrevsdistributionslisten, når du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har opbevaret til andre formål, forbliver upåvirket af dette. 

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde nærmere oplysninger her:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ og
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevsdistributionslisten, vil din e-mailadresse blive gemt hos os eller hos nyhedsbrevstjenesteudbyder kan blive gemt på en sortliste, i det omfang det er nødvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser er påkrævet. Oplysningerne fra den sorte liste vil kun blive anvendt til dette formål og vil ikke blive sammenlagt med andre oplysninger. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de lovmæssige krav til udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f DSGVO). Opbevaringen i den sorte liste er ikke tidsbegrænset. Du kan gøre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse. 

Du kan finde flere oplysninger i Mailchimp's fortrolighedspolitik på:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Videregivelse til tredjemand

Vi bruger undertiden tjenesteudbydere (med base i Tyskland), som behandler data på vores vegne (f.eks. til hosting/emailmarketing). I de tilfælde, der er beskrevet her, videregives oplysningerne til disse tredjeparter for at muliggøre den videre behandling. De eksterne tjenesteudbydere er nøje udvalgt og regelmæssigt kontrolleret af os for at sikre, at dit privatliv er beskyttet. 

Tjenesteudbyderne er tjenesteudbydere/ordrebehandlere, der er bundet af instrukser og er derfor bl.a. forpligtet af os til udelukkende at behandle dine data i overensstemmelse med vores instrukser og de gældende databeskyttelseslove. De er især forpligtet til at behandle dine data strengt fortroligt. Det er dem også forbudt at bruge dataene til andre formål end dem, der er aftalt. 

Overførsel af data til databehandlere sker på grundlag af artikel 28, stk. 1, i DSGVO. 

Vi sælger heller ikke dine data til tredjeparter og markedsfører dem heller ikke på nogen anden måde. 

Påvisning og sporing af misbrug  

Vi opbevarer oplysninger til sporing af misbrug og sporing, især din IP-adresse, i højst 7 dage. Retsgrundlaget i denne henseende er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Vores legitime interesse i at opbevare data er at sikre, at vores hjemmeside og de transaktioner, der gennemføres via den, fungerer korrekt, samt at kunne forsvare os mod cyberangreb og lignende. Vi kan bruge anonyme brugsoplysninger til at skræddersy vores websted til dine behov. 

Cookies

En cookie er en simpel lille fil, der kan sendes sammen med siderne på en internetadresse og gemmes af webbrowseren på pc'en eller en anden enhed. De oplysninger, der er gemt i den, kan sendes til vores servere eller til relevante tredjeparters servere ved efterfølgende besøg. 

Vi bruger grundlæggende/essentielle cookies på vores websted. Disse cookies er afgørende for, at vores websted kan fungere, og kan derfor ikke fravælges. Det drejer sig f.eks. om tildeling af anonyme sessions-id'er til bundling af flere forespørgsler til en webserver. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse (art. 6 stk. 1 lit. f) DSGVO). 

Teknisk unødvendige cookies anvendes kun, hvis du giver dit samtykke til dem (art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke inden for cookie-banneret.

Cookies til funktionalitet

Disse cookies hjælper os med at huske de indstillinger, du har valgt, eller understøtter andre funktioner, når du navigerer på vores websted. Vi kan f.eks. huske dine foretrukne indstillinger til dit næste besøg eller gemme dine loginoplysninger til visse områder af vores websted. 

Cookies til ydeevne/statistik

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted (f.eks. den anvendte internetbrowser, antal besøg, antal viste sider eller den tid, du bruger på webstedet). Disse cookies gemmer ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere den besøgende personligt. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af disse cookies, er aggregerede og dermed anonyme. 

Du kan administrere samtykke eller afvisning af cookies - også til websporing - via samtykkebanneret eller ændre indstillingerne i din webbrowser. Du kan konfigurere din browser, så accept af cookies principielt nægtes, eller du informeres på forhånd, når en cookie gemmes. I dette tilfælde kan webstedets funktionalitet dog blive forringet (f.eks. når du afgiver ordrer). Din browser tilbyder også en funktion til at slette cookies (f.eks. via Slet browserdata). Yderligere oplysninger om dette kan findes i betjeningsvejledningen eller som regel i indstillingerne for din internetbrowser. 

Matomo (tidligere "PIWIK") 

Dette er et open source-værktøj til webanalyse. Matomo overfører ikke data til servere uden for Qurasofts kontrol (se fortrolighedspolitik). Matomo er deaktiveret, når du besøger vores hjemmeside. Kun hvis du aktivt giver dit samtykke, vil din brugsadfærd blive registreret anonymt. Din IP-adresse anonymiseres straks; det betyder, at du forbliver anonym som bruger. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, videregives ikke til tredjeparter.  

Google Analytics 

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere de besøgendes adfærd på webstedet. I denne proces modtager webstedsoperatøren forskellige brugsdata, f.eks. sidevisninger, besøgets varighed, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data sammenfattes i et bruger-id og tildeles den pågældende webstedsbesøgers respektive slutanordning. 

Desuden kan vi bruge Google Analytics til at spore bl.a. dine musebevægelser, rulninger og klik. rekord. Google Analytics anvender desuden forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier i dataanalysen. Google Analytics anvender teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren med henblik på at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk af enheden). De oplysninger, der indsamles af Google om brugen af dette websted, overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes der. 

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde nærmere oplysninger her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP-anonymisering:
Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på dette websted. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for medlemsstaterne i EU eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data. 

Browser Plugin:
Du kan forhindre Googles indsamling og behandling af dine data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Vi har integreret Google Site Kit plugin fra det amerikanske firma Google Inc. på vores hjemmeside. I den europæiske region er Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Google-tjenester. Med Google Site Kit kan vi hurtigt og nemt se statistikker, der kommer fra forskellige Google-produkter som Google Analytics, direkte i vores WordPress-dashboard. Site Kit gør det derfor lettere for os at afstemme de respektive Google-værktøjer.  

Hvis du aktivt har givet dit samtykke til sporingsværktøjer i cookie-banneret, vil Google-produkter som Google Analytics indstille cookies og sende data om dig, f.eks. din brugeradfærd, til Google, hvor de vil blive gemt og behandlet. Dette omfatter også personlige data som f.eks. din IP-adresse. 

Brugen af Google Site Kit kræver dit samtykke, som vi har fået med vores cookie-banner.  

Google Tag Manager 

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager er et værktøj, der gør det muligt for os at integrere sporings- eller statistikværktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager opretter ikke selv brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udfører ikke selvstændige analyser. Den tjener kun til at administrere og afspille de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager indsamler dog din IP-adresse, som også kan blive overført til Googles moderselskab i USA. 

Brugen af Google Tag Manager er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Webstedsoperatører har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige værktøjer på deres websted. For så vidt der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. fingeraftryk på enheden) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Integration af plug-ins til sociale netværk

Vores websted bruger knapper til at linke til vores tilstedeværelse på de sociale netværk. Knappen er markeret med logoet for det pågældende sociale netværk. Der er dog ikke tale om sociale plugins, men blot om knapper med links på dem. Knapperne skal aktiveres (klikkes) separat af dig. Så længe dette ikke sker, overføres der ingen data til de sociale netværk. Først når du klikker på knapperne og dermed erklærer dit samtykke til kommunikation med det sociale netværks servere, bliver knapperne aktive, og forbindelsen etableres. 

Ved at aktivere knappen modtager de sociale netværk bl.a. også oplysninger om, at og hvornår du har besøgt den pågældende side på vores websted, samt f.eks. din IP-adresse, oplysninger om den anvendte browser og sprogindstillingerne. Når du klikker på knappen, overføres dit klik til det sociale netværk og anvendes i henhold til dets retningslinjer for brug af data. 

Når du aktiverer knappen, har vi ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlinger og er ikke ansvarlige for denne databehandling og er i denne henseende ikke den ansvarlige part i henhold til GDPR. Vi er heller ikke bekendt med det fulde omfang af dataindsamlingen, dens retsgrundlag, formål og opbevaringsperioder. Derfor er de oplysninger, der gives her, ikke nødvendigvis fuldstændige. 

Overførslen af data finder sted, uanset om du rent faktisk har en konto hos udbyderen eller er logget ind der. Hvis du er logget ind hos udbyderen, tilknyttes dine data direkte til din konto. Hvis det er relevant, bruger udbyderne også cookies på din computer for at spore dig. 

Så vidt vi ved, gemmer udbyderen disse data i brugsprofiler, som han bruger til reklame, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan evaluering foretages især (også for brugere, der ikke er logget ind) med henblik på visning af behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve denne indsigelsesret bedes du kontakte den pågældende udbyder. 

For formålet med og omfanget af dataindsamlingen og det respektive sociale netværks videre behandling og brug af dataene samt dine rettigheder i denne henseende og dine indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv henvises der til oplysningerne 

Hvis du ikke ønsker, at det sociale netværk skal modtage data om dig, skal du ikke klikke på knappen. 

Specifikke oplysninger om vores online tilstedeværelse på de sociale medier

Qurasoft opretholder flere online tilstedeværelser på sociale netværk og platforme, såsom Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn, for at have mulighed for at kommunikere med aktive brugere der og informere dem om vores serviceportefølje. Qurasoft bruger de tekniske platforme og tjenester, som operatørerne tilbyder, til dette formål. I sociale netværk og på andre eksterne platforme gælder de respektive operatørers egne databeskyttelsesbestemmelser, selv om vi udbreder oplysninger og opretholder tilstedeværelse der. 

Vi gør opmærksom på, at du bruger de sociale netværk og platforme, der tilbydes her, samt deres funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, bedømmelse osv.). De data, der indsamles om dig i denne forbindelse, vil blive behandlet af platformenes operatører og kan blive overført til lande uden for Den Europæiske Union. Hvilke oplysninger operatørerne modtager, og hvordan de anvendes, er beskrevet i generelle vendinger i de respektive databeskyttelsesretningslinjer. På de enkelte platforme finder du også oplysninger om, hvordan du kan kontakte operatørerne og om indstillingsmulighederne for reklamer. 

Den måde, hvorpå operatørerne af de sociale netværk bruger dataene fra besøg på de respektive sider til deres egne formål, i hvilket omfang aktiviteter på siderne tildeles individuelle brugere, hvor længe disse data gemmes, og om data fra et besøg på den respektive side videregives til tredjeparter, er ikke endeligt og klart angivet af operatørerne og er ikke kendt for os. 

da_DKDansk