Ochrona danych

Status: marzec 2023 r.

Ogólne - Informacje zgodnie z art. 13 + 14 DSGVO  

Qurasoft docenia Państwa wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Poważnie traktujemy ochronę i bezpieczeństwo powierzonych nam Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszych ofert. 

Ważne jest dla nas, aby wiedzieli Państwo, jakie dane osobowe są gromadzone, gdy korzystają Państwo z naszych ofert i usług oraz jak je potem wykorzystujemy. 

Cel przetwarzania danych  

O ile Qurasoft przetwarza dane osobowe na stronie internetowej, odbywa się to w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu udostępnienia naszej oferty informacyjnej, w tym biuletynów informacyjnych, skontaktowania się z zainteresowanymi stronami oraz w celu pobrania udostępnionych plików.  

Osoba odpowiedzialna i inspektor ochrony danych  

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest 

Qurasoft GmbH
Im Metternicher Feld 30c
D-56072 Koblencja nad Renem 

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: 

TÜV Monitoring Techniczny Hesja GmbH 

E-mail: datenschutz@qurasoft.de

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo w każdej chwili na żądanie otrzymać od nas informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa w zakresie art. 15 DSGVO. W tym celu mogą Państwo wysłać wniosek pocztą lub e-mailem na adresy podane powyżej. 

Prawo do sprostowania niedokładnych danych
Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe (art. 16 DSGVO). W tym celu prosimy o kontakt z nami na adresy podane powyżej. 

Prawo do usunięcia danych 
Mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych dotyczących Państwa, jeżeli istnieją podstawy prawne zgodnie z art. 17 GDPR. Są to na przykład sytuacje, gdy dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których były pierwotnie przetwarzane lub wycofali Państwo swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania (i nie ma nadrzędnych przyczyn przetwarzania - nie dotyczy to sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego). Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z nami na podane wyżej adresy kontaktowe. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są warunki i zgodnie z art. 18 GDPR. Odpowiednio, ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) GDPR, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne w stosunku do ich. Aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa, należy zwrócić się do nas na podane wyżej adresy kontaktowe. 

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 DSGVO mają Państwo prawo do przenoszenia danych. W tym kontekście mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo dostarczyli, we wspólnym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, np. innemu usługodawcy. Warunkiem tego jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy i odbywało się za pomocą zautomatyzowanych procesów. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej adresy kontaktowe.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego między innymi na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO zgodnie z art. 21 RODO. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy skontaktować się z nami pod adresami kontaktowymi podanymi powyżej.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób: 

Pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii-Palatynatu
Prof. dr Dieter Kugelmann
Tylna blaszka 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: mailroom(at)datenschutz.rlp.de 

Planowane przekazywanie danych do krajów trzecich

Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest obecnie planowane, w przeciwnym razie powstaną odpowiednie wymogi prawne. W szczególności zostaną Państwo poinformowani o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców zgodnie z wymogami prawnymi. 

Bezpieczeństwo

Qurasoft stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzysta się z usług zewnętrznych. Skuteczność naszych środków bezpieczeństwa jest sprawdzana, a środki te są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. 

Aplikacje SaniQ

Jeżeli korzystają Państwo z jednej z naszych aplikacji SaniQ do samokontroli, funkcje są zawsze wykonywane na Państwa urządzeniu końcowym. Gdy wywołujemy funkcje na naszych serwerach (np. gdy aktywują Państwo tryb telemedyczny lub korzystają z oferty eksportu dzienniczka zdrowia w formacie PDF), Państwa dane osobowe są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Jeżeli aktywowali Państwo tryb telemedyczny, Państwa dane zostaną przekazane do odpowiedniego podmiotu wspierającego telemedycynę.  

Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych nasza aplikacja SaniQ:

 
Praktyka SaniQ i konsultacje wideo SaniQ


Jeśli korzystają Państwo z SaniQ Praxis jako lekarz lub uczestnik platformy, poniżej znajdą Państwo odpowiednie oświadczenie o ochronie danych. 

WskazówkaAby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach wideokonsultacji SaniQ oraz Państwa praw jako uczestnika, prosimy zapoznać się z naszą szczegółową polityką prywatności. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje i dane kontaktowe dla zapytań dotyczących ochrony danych.

 

Standardowe terminy usuwania danych

Ustawodawca uchwalił różne okresy i obowiązki przechowywania danych. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Jeśli dane nie są tym dotknięte, zostaną usunięte lub zanonimizowane, jeśli cele określone w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych przestaną obowiązywać. O ile niniejsza polityka prywatności nie zawiera innych, odbiegających od niej postanowień dotyczących przechowywania danych, zebrane przez nas dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do wyżej wymienionych celów, dla których zostały zebrane. 

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce z reguły tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, przed dalszym przetwarzaniem poinformujemy Państwa o tych innych celach i przekażemy Państwu inne odpowiednie informacje. 

Aplikacje

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość złożenia aplikacji online na ogłoszone stanowiska lub przesłania nam niezamówionej aplikacji pocztą elektroniczną.

Gdy składają Państwo u nas podanie, przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od Państwa w ramach procesu aplikacyjnego, np. poprzez list motywacyjny, CV, referencje, korespondencję, dane telefoniczne lub ustne. Oprócz Państwa danych kontaktowych, szczególnie istotne są dla nas informacje o Państwa wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach. Ponadto przetwarzamy dane, które przekazuje nam Pan/Pani dobrowolnie (np. w ramach CV lub jako załączniki).

W naszej firmie dostęp do Państwa danych będą miały tylko te osoby, które biorą udział w procesie selekcji na ogłoszone stanowisko.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza firmą.

Przechowujemy Państwa dane dotyczące wniosku na czas rozpatrywania wniosku. Jeżeli Państwa podanie zostanie odrzucone lub jeżeli wycofają Państwo swoje podanie, Państwa dane zostaną usunięte po upływie maksymalnie 6 miesięcy, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie. Jeżeli Państwa podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przekazane nam dane będą dalej przetwarzane w związku z Państwa przyszłym zatrudnieniem w naszej firmie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f DSGVO oraz § 26 BDSG.

Mają Państwo prawo do informacji zgodnie z art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże niekompletne lub niedokładnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Szczególne informacje o stronie internetowej

Wywołanie naszej strony internetowej

Podczas wprowadzania danych osobowych są one zawsze przekazywane w formie zaszyfrowanej. 

Rejestrujemy i przechowujemy adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj używanej przeglądarki, datę i godzinę dostępu, jak również komunikaty o udanych i nieudanych wejściach, w celu przekazania na Państwa komputer treści naszej strony internetowej, do której uzyskali Państwo dostęp (np. teksty, obrazy, jak również pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Dane te przetwarzamy również w celu wykrywania i śledzenia nadużyć. W tym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz transakcji przeprowadzanych za jej pośrednictwem. 

O ile przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji opisanych powyżej funkcji naszej strony internetowej, są Państwo umownie zobowiązani do przekazania nam tych danych. 

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawca). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być w szczególności adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. 

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.  

Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o przetwarzaniu zleceń. 

Kontakt

Jeśli mają Państwo do nas pytania, mogą Państwo wysłać do nas zapytanie pocztą elektroniczną. Gdy kontaktują się Państwo z nami, podane przez Państwa dane (adres e-mail i treść zapytania, a także wszelkie inne dobrowolne informacje) będą przez nas przechowywane. Dalsze informacje podają Państwo dobrowolnie. Przetwarzanie odbywa się w celu przetworzenia Państwa zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO. Dane zebrane w trakcie kontaktu z Państwem zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do rozpatrzenia Państwa zapytania. 

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, wymagamy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail oraz że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. W celu realizacji newsletterów korzystamy z usług dostawcy usług newsletterowych, które zostały opisane poniżej.  

Do wysyłania newsletterów korzystamy z usług firmy Mailchimp. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp jest serwisem, za pomocą którego można między innymi organizować wysyłkę newsletterów. Gdy wprowadzają Państwo dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach Mailchimp w USA. Wyłączyliśmy pomiar wydajności firmy Mailchimp, dzięki czemu Mailchimp nie będzie oceniał Państwa zachowania podczas otwierania naszego newslettera. 

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przekazywane do Mailchimp, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link.  

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. 

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z niego, a po rezygnacji z niego zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach. 

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ oraz
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail będzie przechowywany u nas lub dostawca usług newslettera może być zapisany na czarnej liście, o ile jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym mailingu jest wymagana. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeżeli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. 

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności firmy Mailchimp pod adresem:
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

Ujawnienie osobom trzecim

Czasami korzystamy z usługodawców (z siedzibą w Niemczech), którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. w zakresie hostingu/email marketingu). W opisanych tu przypadkach informacje są przekazywane tym osobom trzecim w celu umożliwienia dalszego przetwarzania. Zewnętrzni usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie kontrolowani, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. 

Usługodawcy są usługodawcami / realizatorami zamówień związanymi instrukcjami i w związku z tym są przez nas zobowiązani między innymi do traktowania Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani do traktowania Państwa danych jako ściśle poufnych. Nie wolno im również wykorzystywać danych do celów innych niż uzgodnione. 

Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym odbywa się na podstawie art. 28 (1) DSGVO. 

Nie sprzedajemy również Państwa danych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w żaden inny sposób. 

Wykrywanie i śledzenie nadużyć  

Informacje służące do wykrywania i śledzenia nadużyć, w szczególności Państwa adres IP, przechowujemy maksymalnie przez 7 dni. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 (1) lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w zatrzymywaniu danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji przeprowadzanych za jej pośrednictwem, a także możliwość obrony przed cyberatakami i tym podobnymi. Możemy wykorzystać anonimowe informacje o użytkowaniu, aby dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb. 

Cookies

Cookie to prosty, mały plik, który może być wysyłany wraz z adresami stron internetowych i przechowywany przez przeglądarkę internetową na komputerze lub innym urządzeniu. Informacje w nim zapisane mogą być przesyłane do naszych lub odpowiednich serwerów osób trzecich podczas kolejnych wizyt. 

Na naszej stronie internetowej używamy podstawowych/niezbędnych plików cookie. Te pliki cookie mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania naszej strony internetowej i dlatego nie można ich wyłączyć. Jest to np. przydzielanie anonimowych identyfikatorów sesji w celu łączenia kilku zapytań do serwera internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO). 

Technicznie zbędne pliki cookie są stosowane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę w ramach banera cookies.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Te pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Państwa ustawienia lub wspierają inne funkcje podczas poruszania się po naszej stronie internetowej. Na przykład możemy zapamiętać Państwa preferowane ustawienia przy następnej wizycie lub zapisać Państwa dane logowania do niektórych obszarów naszej strony internetowej. 

Pliki cookie dotyczące wydajności/statystyki

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej (np. używana przeglądarka internetowa, liczba wizyt, przeglądane strony lub czas spędzony na stronie). Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie są zagregowane i tym samym anonimowe. 

Mogą Państwo zarządzać zgodą lub odrzuceniem plików cookie - również w przypadku śledzenia stron internetowych - za pomocą banera zgody lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptacja plików cookie była zasadniczo odrzucana lub aby byli Państwo informowani z wyprzedzeniem o zapisaniu pliku cookie. W takim przypadku funkcjonalność strony internetowej może być jednak ograniczona (np. podczas składania zamówień). Państwa przeglądarka oferuje również funkcję usuwania plików cookie (np. poprzez Usuń dane przeglądarki). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi lub, co do zasady, w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. 

Matomo (dawniej "PIWIK") 

Jest to narzędzie open source do analizy stron internetowych. Matomo nie przekazuje danych na serwery poza kontrolą Qurasoft (patrz polityka prywatności). Matomo jest wyłączone, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Tylko w przypadku aktywnej zgody, Państwa zachowania związane z użytkowaniem będą rejestrowane anonimowo. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany; oznacza to, że jako użytkownik pozostają Państwo anonimowi. Informacje generowane przez cookie o Państwa korzystaniu z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.  

Google Analytics 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W tym procesie operator strony internetowej otrzymuje różne dane użytkowe, takie jak: odsłony strony, czas trwania wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w postaci identyfikatora użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową. 

Ponadto możemy korzystać z Google Analytics, aby śledzić m.in. Państwa ruchy myszki i przewijania oraz kliknięcia. zapis. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych. Google Analytics korzysta z technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. 

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

Anonimizacja IP:
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przesłaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Plugin do przeglądarki:
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Google Sitekit 

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczkę Google Site Kit amerykańskiej firmy Google Inc. W regionie europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki Google Site Kit możemy szybko i łatwo wyświetlić statystyki, które pochodzą z różnych produktów Google, takich jak Google Analytics, bezpośrednio w naszym pulpicie nawigacyjnym WordPress. Site Kit ułatwia nam zatem uzgadnianie poszczególnych narzędzi Google.  

Jeżeli wyrazili Państwo aktywną zgodę na narzędzia śledzące w banerze plików cookie, produkty Google, takie jak Google Analytics, ustawiają pliki cookie i przesyłają dane o Państwu, takie jak Państwa zachowanie użytkownika, do Google, gdzie są one przechowywane i przetwarzane. Dotyczy to również danych osobowych, takich jak Państwa adres IP. 

Korzystanie z Google Site Kit wymaga Państwa zgody, którą uzyskaliśmy dzięki naszemu banerowi cookies.  

Google Tag Manager 

Korzystamy z Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager jest narzędziem, które umożliwia nam zintegrowanie na naszej stronie internetowej narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager gromadzi jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych. 

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Strona Operatorzy stron internetowych mają uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na ich stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. 

Integracja wtyczek sieci społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski do umieszczania linków do naszych obecności w sieciach społecznościowych. Przycisk jest oznaczony logo danego portalu społecznościowego. Nie są to jednak wtyczki społecznościowe, lecz po prostu przyciski z linkami. Przyciski muszą być aktywowane (kliknięte) przez Państwa oddzielnie. Dopóki to nie nastąpi, żadne dane nie są przekazywane do sieci społecznościowych. Dopiero gdy klikną Państwo na przyciski i tym samym zadeklarują zgodę na komunikację z serwerami sieci społecznościowej, przyciski stają się aktywne i następuje połączenie. 

Poprzez aktywację przycisku sieci społecznościowe otrzymują między innymi informację, że i kiedy weszli Państwo na odpowiednią stronę naszej witryny, jak również na przykład Państwa adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki i ustawienia języka. Po kliknięciu na przycisk, Państwa kliknięcie jest przekazywane do sieci społecznościowej i wykorzystywane zgodnie z jej wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych. 

Aktywując przycisk, nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych i nie jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych i w związku z tym nie jesteśmy stroną odpowiedzialną w rozumieniu GDPR. Nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Dlatego też podane tu informacje nie muszą być kompletne. 

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u oferenta lub są na nim zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani u oferenta, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. W razie potrzeby oferenci wykorzystują również pliki cookie na Państwa komputerze, aby Państwa śledzić. 

Według naszej wiedzy, dostawca przechowuje te dane w profilach użytkowania, które wykorzystuje do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem zapotrzebowania. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlania reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa sprzeciwu, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy. 

O celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez daną sieć społecznościową, jak również o Państwa prawach w tym zakresie i możliwościach ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, proszę zapoznać się z informacjami 

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby sieć społecznościowa otrzymywała dane na Państwa temat, nie mogą Państwo klikać na ten przycisk. 

Konkretne informacje o naszej obecności online w mediach społecznościowych

Qurasoft prowadzi kilka obecności online w sieciach i platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, aby mieć możliwość komunikowania się z aktywnymi użytkownikami w tych sieciach i informowania ich o naszym portfolio usług. Qurasoft korzysta w tym celu z platform technicznych i usług oferowanych przez operatorów. W sieciach społecznościowych i na innych platformach zewnętrznych obowiązują własne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich operatorów, nawet jeśli rozpowszechniamy tam informacje i utrzymujemy obecność. 

Zwracamy uwagę, że korzystają Państwo z usług oferowanych tu sieci i platform społecznościowych oraz ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie itp.). Zebrane w tym kontekście dane o Państwu są przetwarzane przez operatorów platform i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Jakie informacje otrzymują operatorzy i jak są one wykorzystywane, opisano ogólnie w odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony danych. Na poszczególnych platformach znajdą Państwo również informacje o tym, jak skontaktować się z operatorami oraz o możliwościach ustawienia reklam. 

Sposób, w jaki operatorzy sieci społecznościowych wykorzystują dane z wizyt na odpowiednich stronach do własnych celów, zakres, w jakim działania na stronach są przypisane do poszczególnych użytkowników, jak długo te dane są przechowywane i czy dane z wizyty na odpowiedniej stronie są przekazywane stronom trzecim, nie jest ostatecznie i wyraźnie określony przez operatorów i nie jest nam znany. 

pl_PLPolski